Naziv edukacije

Gastroprotekcija i nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Gastroprotekcija danas predstavlja efikasan način prevencije nastanka komplikacija korišćenja nesteroidnih anti-inflamatornih lekova (NSAIL). U uspostavljanju adekvatne gastroprotekcije deluju agresivni i protektivni faktori. Glavne agresivne faktore čine: acidopeptičko delovanje želudačnog soka, Helikobakter pilori infekcija, agresivno delovanje salicilata i NSAIL. Zaštitne faktore čine: prostaglandini, sloj mukusa, bikarbonatna sekrecija, integritet epitela, prokrvljenost epitela. Homeostazu obezbeđuje ravnoteža između navedenih činilaca a remeti je pojačana agresija ili oslabljena odbrana, što dovodi do nastanka patoloških procesa. Mehanizam delovanja salicilata i NSAIL je blokada sinteze prostaglandina, blokada sekrecije bikarbonata, smanjenje produkcije mukusa kao i direktno delovanje u smislu oštećenja mukoze. Neselektivni NSAIL pored blokade produkcije prostaglandija vezanih za inflamaciju, blokiraju i prostaglandine vezane za citoprotekciju, smanjujući odbranu sluznice. Za razliku od njih, selektivni NSAIL (KOKS-2) obezbeđuju selektivnu blokadu produkcije prostaglandina povezanih sa zapaljenjem. Nema idealnog NSAIL ali je stepen njihove agresivnosti znatno manji. Nekritična upotreba salicilata i NSAIL u SAD godišnje dovodi do 17000 letalnih ishoda. Sve to nameće potrebu neizostavnog sprovođenja gastroprotekcije u cilju smanjenja nastanka negativnih efekata primene salicilata i NSAIL, naročito u rizičnim grupama. Faktori rizika za nastanak komplikacija predstavljaju prisustvo ulkusne bolesti i njenih komplikacija, starost preko 60 godina, primena visokih doza NSAIL u dugom vremenskom periodu, istovremena primena salicilata, prisustvo Helikobakter pilori infekcije.Prisustvo većeg broja faktora rizika povećava verovatnoću nastanka komplikacije , prvenstveno u vidu gastrointestinalne hemoragije. Zato je neophodno sprovesti gastroprotekciju i to isključivo najefikasnijim lekovima a to su danas inhibitori protonske pumpe. Primena gastroprotekcije smanjuje verovatnoću nastanka komplikacija za više od 50%.

Stručni sastanci će biti održani u akreditacionom periodu od 16.04.2019-16.04.2020.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-637/19

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

16.04.2019 - 16.04.2020

Partneri