Naziv edukacije

Korak napred u antihipertenzivnoj terapiji

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Hipertenzija je masovna bolest savremenog sveta i uprkos ogromnim sredstvima koja se ulažu u cilju napretka u lečenju i prevenciji i dalje smo svedoci čestih komplikacija na ciljnim organima kod hipertoničara koje mogu dovesti do niza neželjenih događaja pa i smrtnog ishoda. Zato je neophodno stalno tragati za dokazima o suptilnim poremećajima koji predhode pojavi simptomatskih događaja. Tako se uticajem na neurohumoralnu aktivaciju kao posledicu niza prisutnih faktora rizika, pre svega, hipertenzije i dijabetesa pokušava sprečiti pojava endotelne disfunkcije i remodelovanja krvnih sudova kao početnim karikama u lancu mogućih negativnih događaja. Od ključnog značaja su inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACE). Perindopril kao lipofilni lek sa dugim dejstvom i visokim afinitetom za tkivni ACE ima dva glavna efekta: inhibira nastanak angiotenzina II i potencira stvaranje bradikinina što dovodi do poboljšanja endotelne funkcije i čini ga veoma efikasnim u lečenju kardiovaskularnih bolesnika u svim fazama kardiovaskularnog kontinuuma. Klinička efikasnost je pokazana kod pacijenata sa hipertenzijom, dijabetes melitusom, cerebrovaskularnom bolešću, stabilnom koronarnom arterijskom bolešću (KAB) i srčanom insuficijencijom. Perindopril je jedan od ACE inhibitora koji je ispitivan na velikom broju ispitanika u randomiziranim kliničkim studijama kao što su Evropsko ispitivanje smanjenja neželjenih kardijalnih događaja kod pacijenta na perindoprilu sa stabilnom koronarnom arterijskom bolesti (Eng. EUROPA trial) i perindoril u protekciji ponavljanog šloga (Eng. PROGRESS study). Ove studije su pokazale da postoje snažni dokazi da terapija zasnovana na perindoprilu smanjuje rizik od neželjenih kardiovaskularnih ishoda, uključujući smrtnost, kod pacijenata sa bolestima koronarnih arterija i onih koji su imali prethodni moždani udar ili tranzijentni ishemiski atak. Pokazano je da perindopril pored efekata snižavanja krvnog pritiska ima i druga kardioprotektivna svojstva, kao što su anti-aterosklerotsko, antiinflamatorno i antimetrobotičko. Dokazi pokazuju da perindopril sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima može postići klinički značajno smanjenje krvnog pritiska nakon 12 nedelja terapije,značajno poboljšava komplijansu pacijenata, a samim tim i efikasnost terapije . Tako na osnovu prikupljenih kliničkih dokaza ispunjava kriterijume najnovijih smernica za lečenje hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti da bude antihipertenzivni lek prve linije.
Često monoterapija nije dovoljno efikasna u kontroli arterijske hipertenzije . Najnovije preporuke za lečenje hipertenzije predlažu u hipertenziji drugog i višeg stadijuma započinjanje terapije sa dva antihipertenzivna leka pri čemu se prednost daje Fiksnim kombinacijama koje omogućavaju efikasniju i bržu kontrolu krvnog pritiska uz manje neželjenih efekata u odnosu na terapiju sa dva ili više antihipertenzivnih lekova ukoliko se daju zasebno.
Fiksna kombinacija perindopril / indapamid , perindopril/amlodipin ili trojna kombinacija perindopril / indapamid /amlodipin pružaju mogućnost efikasnog lečenja hipertenzije kod raznih grupa hipertenzivnih pacijenata, posebno onih sa visokim kardiovaskularnim rizikom. Fiksna kombinacija perindopril/indapamid je pokazala smanjenje rizika za velike neželjene kardijalne događaje uključujći smrtni ishod kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa (Eng. ADVANCE trial).

Stručni sastanci će biti održani u akreditacionom periodu od 08.04.2019-08.04.2020.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-638/19

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

08.04.2019 - 08.04.2020

Partneri