Naziv edukacije

Kako uspešno do cilja? Novi vodič za lečenje arterijske hipertenzije Evropskog udruženja kardiologa.

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

U poslednje tri decenije, više od polovine smanjenja kardiovaskularnog mortaliteta se pripisuje promenama u nivou faktora rizika kod populacije, pre svega smanjenja vrednosti krvnog pritiska, snižavanje nivoa holesterola i pušenja. Ovaj povoljan trend smanjen je povećanjem drugih faktora rizika, pre svega porastom gojaznosti i šećerne bolesti. Uprkos ograničenim dokazima, akutelni vodiči preporučuju sistematičan pristup proceni kardiovaskularnog rizika populacije, koje su usmerene na populaciju sa verovatno većim rizikom za nastanak kardiovaskularne bolesti, kao što je slučaj sa porodičnom istorijom prevremenog kadiovaskularnog događaja. Pored nezadovoljavajuće primene opštih priznatih mera redukcije faktora rizika, jedan od vodećih razloga nedovoljno efikasnog lečenja je i niska adherencija uzimanja lekova. Novi vodič za lečenje arterijske hipertenzije Evropskog udruženja kardiologa daje detaljne smernice kako postaviti dijagnozu hipertenzije i naglašava važnost ambulatornog i kućnog merenja krvnog pritiska, kako za postavljanje dijagnoze maskirane hipertenzije, hipertenzije belog mantila, tako i praćenje efekata lečenja. U novom vodiču posebno se ističe da se efikasno lečenje pacijenata sa hipertenzijom postiže samo ukoliko se pacijent leči prema njegovom ukupnom kardiovaskularnom riziku tj. prisustvu određenih faktora rizika, oštećenja ciljnih organa i prisustva kadiovaskularne bolesti, šećerne bolesti i hronične bubrežne slabosti. Ono što su novine u novom vodiču su i niže vrednosti krvnog pritiska za započinjanje terapije i niže ciljne vrednosti koje treba postići terapijom kod osoba starosti ispod 65 godina, sa samom hipertenzijom, kao i onih sa komorbiditetima. Takođe, uvedena je donja granica sigurnosti za nivo krvnog pritiska ispod koga dolazi do povećanja broja neželjenih kardiovaskularnih događaja.
Prevalenca arterijske hipertenzije u većini zemalja pokazuje tendenciju rasta. Bez obzira na dostupnost svih klasa antihipertenzivnih lekova, kontrola lečenih pacijenata i dalje nije zadovoljavajuća. Za ovo postoji mnogo razloga i objašnjenja. Jedan od razloga je i nesklad između smernica zasnovanih na činjenicama i mogućnostima njihove primene i sprovođenja u realnom životu, što kao posledicu ima lošu ili nezadovoljavajuću kontrolu arterijske hipertenzie i sa velikim brojem neželjenih kardiovaskularnih događaja uključujući smrtni ishod ili nastanak invaliditeta. Bitno je i postizanje ciljnih vrednosti krvnog pritiska u posebnim populacijama i kod prisutnih komorbiditeta. Tokom dijagnostike, u svakodnevnom radu to znači da sa jedne strane zdravstvenu službu ne opterećujemo nepotrebnim ispitivanjima, a da sa druge strane pravovremeno sprovodimo preventivne preglede u cilju adekvatnog lečenja. Novi vodič ima tendenciju da za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije bude pre svega praktičan i koristan alat u svakodnevnom radu lekara. Dat je naglasak na konkretnim postupcima i podacima sa precizno navedenim graničnim vrednostima. Ponovo se naglašava da arterijska hipertenzija nije samo bolest merenja vrednosti krvnog pritiska. Određivanje odgovarajuće kategorije arterijske hipertenzije je samo prvi korak u proceni ukupnog kardiovaskularnog rizika i potrebu da se svim bolesnicima proceni desetogodišnji rizik za nastajanje fatalnog kardiovaskularnog događaja. Na osnovu aktuelnih vrednosti krvnog pritiska, na osnovu njegovog kardiovaskularnog rizika i željenih ciljnih vrednosti krvnog pritiska lekar se odlučuje za primenu jednog leka ili odmah, kombinovane antihipertenzivne terapije. Smanjenjem variranja vrednosti krvnog pritiska postiže se bolja zaštita od rizika za nastanak neželjenih kardiovaskularnih događaja.

Stručni sastanci će biti održani u akreditacionom periodu od 01.04.2019-01.04.2020.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-625/19

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

01.04.2019 - 01.04.2020

Partneri