Naziv edukacije

SPC - startna dvojna kombinacija u 1 tableti - pojednostavljen algoritam lečenja AH

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Visoka prevalencija arterijske hipertenzije i niska stopa kontrole krvnog pritiska kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom zahtevaju intenzivniji pristup antihipertenzivnoj terapiji. Svakog pacijenta sa arterijskom hipertenzijom karakterišu različiti dominantni patofiziološki mehanizmi u različitim periodima života. Zbog uticaja na različite patofiziološke mehanizme kombinovana antihipertenzivna terapija omogućava postizanje izraženijeg smanjenja krvnog pritiska, smanjenje heterogenosti odgovora i ublažavanje sporednih efekata svake komponente. Upotreba fiksnih kombinacija lekova poboljšava pridržavanje terapije i time njegovu efikasnost. Nova kombinacija amlodipina, indapamida i perindoprila sa fiksnom dozom u potpunosti ostvaruje principe savremene antihipertenzivne terapije. Antihipertenzivna efikasnost komponenti ove kombinacije potvrđena je rezultatima međunarodnih ispitivanja. Velika iskustva kliničkih ispitivanja sa amlodipinom ili perindoprilom ukazuju da ova dva leka efikasno snižavaju krvni pritisak i mogu smanjiti rizik od velikih štetnih kardiovaskularnih događaja, kao u ispitivanjima anglo-skandinavskih kardiovaskularnih ishoda. Učestalost neželjenih efekata prijavljenih u kliničkim ispitivanjima je niža od očekivane, verovatno zbog isključenja subjekata koji su prethodno bili izloženi njegovim komponentama; priroda otvorenih, nekontrolisanih opservacionih studija; i poteškoće u prepoznavanju i merenju kašlja i edema. Ova nova formulacija perindopril arginina štiti njen etil ester, bez potrebe za fizičkim odvajanjem od amlodipina u jednoj tableti, i manje je higroskopna od perindopril erbumina. Ove i druge osobine mogu ovu kombinaciju učiniti atraktivnim dodatkom antihipertenzivnom oružju.

Stručni sastanci će biti održani u akreditacionom periodu od 07.04.2019-07.04.2020.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-623/19

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

07.04.2019 - 07.04.2020

Partneri