Naziv edukacije

Savremeni tokovi astme i HOBP

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Astma je hronično inflamatorno obolenje disajnih puteva, i predstavlja jednu od dve najčečće bolesti disajnih puteva. Hronična inflamacija je udružena sa hiperreaktivnošću disajnih puteva koja dovodi do ponavljanih epizoda sviranja, stezanja u grudima, otežanog disanja i kašlja, posebno noću i rano ujutru. Ove epizode su povezane sa varijabilnom opstrukcijom disajnih puteva koja je često reverzibilna, spontano ili pod dejstvom lekova. Astma se češće javlja u dečijem uzrastu i kod atopičara.. Potrebno je primeniti dijagnostičke metode u cilju definisanja dijagnoze (testove plućne funkcije, spirometrija, bronhodilatatorni test, bronhoprovokacioni test). Lečenje astme se sprovodi po GINA smernicama. Inhalaciona terapija omogućava brz i neposredan kontakt leka sa velikom površinom sluzokože trahobronhijalnog stabla. Lokalna primena omogućava manje sistemskih neželjenih efekata, primenjuju se manje doze lekova na ovaj način i početak dejstva je brz. Inhalaciona terapija astme se deli na lekove za brzo otklanjanje simptoma bronhodilatatore kratkog dejstva (salbutamol i fenoterol + ipratropijum bromid) i lekove za prevenciju simptoma u koje spadaju dugodelujući bronhodilatatori (dugodelujući beta dva agonist salmeterol i formoterol i dugodelujući antiholinergik tioropijum) i inhalacioni kortikosteroidi ( flutikazon propionat, budesonid, ciklesonid, beklometazon dipropionat). Posebnu prednost u lečenju astme ima primena fiksne kombinacije inhalacionog kortikosteroida i dugodelujućeg b 2 agoniste jer deluje efikasnije nego istovremena primena pojedinačnih lekova koji čine tu fiksnu kombinaciju. Razlog za to je sinergizam koji se ostvaruje između istovremeno aplikovanih kmponent, pa tako bronhodilatator pojačava dejstvo IKSa dok IKS pojačava bronhodilataorni efekat. Egzacerbacije predstavljaju težak događaj za pacijente sa astmom jer utiču na pogoršanje kvaliteta života, povećavaju rizik za smrtni ishod, i akutne i hronične komorbiditete, hospitalizacije i povećnje troškova lečenja. ACT (astma kontrol test) predstavlja uvid u to koliko je pacijentova astma zaista kontrolisana preko jednostavnog upitnika od 5 pitanja, koje pacijent sam popunjava.HOBP se često može prevenirati i treba intenzivno raditi na adekvatnom i pravovremenom lečenju. Karakteriše se stalnim ograničenjem protoka koje je uglavnom progresivno i u vezi sa pojačanim inflamatornim odgovorom u disajnim putevima i plućima na prisutne čestice. Često se u sklopu bolesti javljaju egzacerbacije i komorbiditeti. Inflamatorni proces koji je udružen sa HOBP-om karakteriše se povećanim brojem aktiviranih alveolarnih makrofaga, neutrofila, CD8+ citotoksičnih T limfocita, B limfocita, CD4+ T limfocita i oslobađaljem brojnih medijatora inflamacije. Hronična inflamacija dovodi do remodelovanja malih disajnih puteva sa opstrukcijom lumena zbog pojačane produkcije sluzi i zadebljanja zidova disajnih puteva usled edema i formiranja kolagena, što uzrokuje fibrozu i suženje disajnih puteva. Perzistentna inflamacija dovodi do destrukcije plućnog tkiva, gubitka veza između alveola i malih disajnih puteva i smanjenja elastične retraktilnosti pluća. Primena novihGOLD preporuka u terapiji HOBP pacijenata je nešto čemu treba težiti u svakodnevnom radu na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1303/19

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

22.05.2019 - 22.05.2020

Partneri