Naziv edukacije

Sličnosti i razlike astme i HOBP

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Astma je hronično inflamatorno oboljenje disajnih puteva. Hronična inflamacija je udružena sa hiperreaktivnošću disajnih puteva koja dovodi do ponavljanih epizoda sviranja, stezanja u grudima,otežanog disanja i kašljanja,posebno noću i rano ujutru.Ove epizode su povezane sa varijabilnom opstrukcijom disajnih puteva koja je često reverzibilna, spontano ili pod dejstvom lekova.
Lečenje astme se sprovodi prema preporukama datim u vodičima za lečenje ovih bolesti-
GINA a koji je prihvatio Republički fond za zdravstveno osiguranje i uvrstio u Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Inhalaciona terapija je terapijska upotreba gasova ili aerosola udisanjem. Inhalaciona
terapija omogućava neposredan i brz kontakt leka sa velikom površinom sluzokože.
Hronična opstrukcijska bolest pluća-HOBP, četvrti je vodeći uzrok smrtnosti u svetu.
Prema podacima RFZO u Srbiji je u 2017. godini bilo 163500 pacijenata obolelih od ove bolesti.
HOBP se karakteriše ograničenjem protoka vazduha kroz disajne puteve koje je samo delimično reverzibilno, a u osnovi je neutrofilni inflamatorni odgovor na čestice iz spoljašnje sredine i na duvanski dim.
Ovo je bolest koju je moguće prevenirati i lečiti.
HOBP je udružena sa mnogim komorbiditetima .
Simptomi ove bolesti su dispneja, kašalj, iskašljavanje, otežano disanje i zamaranje.
Zlatni standard za dijagnostiku opstrukcijske bolesti je ispitivanje plućne funkcije.
Bolest lečimo prema GOLD preporukama, a na osnovu stepena težine oboljenja.
Egzacerbacija u HOBPu, ključan je događaj i predstavlja pogoršanje simptoma bolesti van uobičajenih dnevnih varijacija .
Na osnovu broja godišnjih egzacerbacija i izraženosti simptoma, bolest klasifikujemo u A, B, C ili D grupu i određujemo adekvatnu terapiju.
Bolest se ispoljava kroz više različitih fenotipova, što određuje i terapijski pristup.
Osnovu lečenja čine bronhodilatatori – B2 agonisti ili antiholinergici, ali se terapijski pristup koriguje u zavisnosti od odgovora na incijanu terapiju.(4)
Rana dijagnostika i lečenje HOBPa prevenira brzu progresiju bolesti i njene sistemske efekte.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1304/19 АМЕЦ - Академски медицински едукациони центар 0,00 дин 29.5.2019 Београд 100 Сличности и разлике астме и ХОБП др Ана Стојановић, асс. мр сци. мед. др Жикица Јовичић Стручни састанак 1. категорије Лекари, Фармацеути 2 сати 0 мин 3 2

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

22.05.2019 - 22.05.2020

Partneri