Naziv edukacije

Oštećenje ciljnih organa u arterijskoj hipertenziji

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Hipertenzija – povišen krvni pritisak (KP) je glavni faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. Savremeni pristup proceni rizika pacijenata sa hipertenzijom podrazumeva pored visine KP i otkrivanje prisustva faktora rizika, oštećenja ciljnih organa i prisustvo kardiovaskularni bolesti, hronične bubrežne bolesti i dijabetesa. Zadnjih decenija oštećenje ciljnih organa je u hipertenziji – srca, krvnih sudova i bubrega su u žiži interesovanja naučnika. Povišen krvni pritisak veoma rano dovodi do oštećenja u vidu hipertrofije leve komore, zadebljanja intime medije i mikroalbuminurije. Njihovo rano otkrivanje ima prognostički značaj za pacijente sa hipertenzijom. Za svaki nivo vrednosti krvnog pritiska prisutno oštećenje ciljnih organa značajno povećava rizik od KV bolesti istog pacijenta. Današnje smernice posebnu pažnju ukazuju na korišćenje metoda koje imaju dobar prognostički značaj, široko su zastupljene i relativno su jeftine. Prvom redu su ekg, ultrazvuk srca, dopler karotidnih arterija, mikroalbuminurija, glomerularna filtracija, tibijalno/brahijalni indeks. Hipertrofija miokarda leve komore je do sada najduže ispitivana i možda su znanja o njoj najkompletnija. Njihovo otkrivanje posebno ultrazvučno povezano je sa povećanim rizikom od naprasne smrti, infarkta miokarda, kongestivne srčane insuficijencije, šloga i atrijalne fibrilacije. Stopiranje njihove progresije a posebno regresija povezana je sa velikom koristi za bolesnika. Najvažniji stimulans regresije HLK je dobra kontrola KP. Zadnjih desetak godina razvile su se dopler metode, veoma osetljive za otkrivanje zadebljanja zidova – intime medije krvnih sudova. Posebno se korisnim pokazalo otkrivanje zadebljanja karotidnih arterija i prisustvo plakova. I dok je otkrivanje ovih promena od velikog značaja za prognozu bolesnika još nema jasnih dokaza da je regresija zadebljanja povezano sa smanjenjem kardiovaskularnog i opšteg mortaliteta. Mikroalbuminurija i glomerulska filtracija otkrivaju oštećenja bubrega u početnoj fazi. Intezitet i izbor terapije u mnogome zavisi od prisustva ili odsustva oštećenih ciljnih organa.

Cilj ove edukacije je da upozna lekare sa značajem adekvatnog praćenja i tretmana pacijenata sa hipertenzijom. Potpuna slika pacijenta i adekvatna procena rizika koju on sa sobom nosi moguća je samo uz kompletno sagledavanje stepena oštećenja ciljnih organa – srca, krvnih sudova, mozga, bubrega. Upoznaće se sa mehanizmima nastanka njihovog oštećenja, metodama koje mogu otkriti njihova oštećenja što ranije i sa savremenim principima terapije hipertenzije koja danas ima ne samo za cilj obaranje krvnog pritiska nego i uticaj na regresiju započetih oštećenja ciljnih organa.

Test je koncipiran da da odgovore na najvažnija pitanja o povezanosti hipertenzije i oštećenja ciljnih organa u hipertenziji.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1300/19

Trajanje testa

6h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

22.05.2019 - 22.05.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri