Naziv edukacije

Primena blokatora angiotenzin 1 receptora - stvarna dobit ili moda

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Sistem renin angiotenzin aldosteron ima važnu ulogu u kardiovaskularnoj homeostazi, a svoju aktivnost ostvaruje, dominantno, preko Angiotenzina II (ATII), koji je krajnji produkt bioenzimske kaskade. On je visokopotentni vazoaktivni hormon koji svoje hemodinamske efekte i strukturne promene ostvaruje dominantno preko Angiotenzin 1 i Angiotenzin 2 receptora. Selektivnom bolkadom AT1 receptora koja je ostvarena primenom blokatora angiotenzinskih receptora kompletno se otklanjaju nepovoljna dejstva AII – vazokonstrikcija, retencija natrijuma, aktivacija simpatičkog nervnog sistema, povećanje nivoa aldosterona i apoptoza; blokiraju se proinflamatorni i prokoagulantni efekti ATII a sitovremeno se održavaju povoljni efekti ostvareni vezivanjem ATII za AT2 receptore – vazodilatacija, natriureza, tkivna regeneracija, inhibicija nepovoljnog celularnog rasta..
Uprkos potentnom antihipertenzivnom dejstvu blokatora angiotenzinskih receptora dugo su smatrani lekovima koji se daju samo kao alternativa ACE inhibitorima u slučajevima pojave bradikininom izazvanog kašlja ili ređe, angioedema. Rezultati studija sprovedenih tokom poslednjih deceniju i po učinili su da ovi lekovi nađu mesto u lečenju brojnih arterijskoj hipertenziji pridruženih ili njome prouzrokovanih komplikacija. Rezultati VALIANT i OPTIMAL studija pokazali su da blokatori AT1 receptora nisu inferiorniji od ACE inhibitora u popravku preživljavanja i smanjenju kardiovaskularnog morbiditeta pacijenata sa preležanim infarktom miokarda. Na efikasnost blokatora AT1 receptora u smanjenju kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom, ukazali su rezultati CHARM, ELITE II i ValHeFT studija. Blokatori AT1 receptora otklanjaju nepovoljna dejstva ATII na bubrege povećanjem bubrežnog protoka, smanjenjem bubrežnog vaskularnog otpora, povećanjem ekskrecije natrijuma, blokadom proinflamatornog dejstva ATII. MARVAL studija je pokazala da valsartan smanjuje proteinuriju kod pacijenata sa dijabetes melitusom nezavisno od stepena redukcije arterijskog pritiska. Između ostalog blokatori A1 receptora utičući na diferencijaciju adipocita i preuzimanje glukoze u skeletnim mišićima učestvuju i u popravku insulinske senzitivnosti te tako redukuju pojavi novonastalog dijabetesa.
Iz navedenog je jasno da primena ove grupe lekova ne predstavlja modu već postoji stvarna dobit od njihovog propisivanja.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-642/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

04.03.2019 - 04.03.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri