Naziv edukacije

Sekundarna prevencija nakon preležanog infarkta miokarda: Šta bolesnici pitaju farmaceutske tehničare

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Širom sveta koronarna arterijska bolest (KAB) je pojedinačni najčešći uzrok smrti. Preko sedam miliona ljudi godišnje umire od KAB, što čini 12,8% svih smrti. Svaki šesti muškarac i svaka sedma žena u Evropi umreće od infarkta miokarda (IM). Primena savremenog načina lečenja akutnog infarkta miokarda može značajno smanjiti intrahospitalni mortalitet. Međutim, mortalitet nakon preležanog IM ostaje značajan sa prosečno 12% smrtnih ishoda unutar 6 meseci. Sekundarna prevencija nakon IM stoga ima važnu ulogu u smanjenju srednjoročnog i dugoročnog mortaliteta, što opravdava kontinuirane napore za poboljšanje kvaliteta praćenja i lečenja ovih bolesnika.

Sekundarna prevencija nakon infarkta miokarda obuhvata promenu stila života i primenu savremene medikamentne terapije koja značajno poboljšava prognozu ove grupe bolesnika. Međutim, savremena kardiološka terapija podrazumeva istovremenu primenu većeg broj lekova tako da je za bezbednu terapiju važno poznavanje indikacija, kontraindikacija i pravilnog doziranja lekova. Takođe, posebnu pažnju treba posvetiti i međusobnoj interakciji lekova. Polaznici će takođe biti upoznati i sa efektima pojedinih suplemenata na sekundarnu prevenciju nakon preležanog infarkta miokarda.

Edukacija je organizovana kao serija predavanja dostupnih u formi slajdova i preporuka na internet stranici www.amec.rs kojima se polaznici upoznaju sa prinicipima sekundarne prevencije nakon IM. Polaznici će biti upoznati i sa savremenim medikamentnim lečenjem bolesnika u hroničnoj fazi nakon IM, uz poseban osvrt na neželjene efekte i interakcije lekova.

Sastavni deo edukacije je i test koji je formulisan kao pitanja koja bolesnici najčešće postavljaju lekarima.

Test sadrži 45 pitanja koja se odnose na:

A. Optimalnu medikamentnu terapiju u zavisnosti od procenjenog rizika i pridruženih oboljenja odnosno faktora rizika

B. Doziranje i način primene lekova u sekundarnoj prevenciji nakon infarkta miokarda

V. Najčešća i najozbiljnija neželjena dejstva lekova i njihove interakcije

Sva pitanja su postavljena jasno, najčešće kao jasno kliničko pitanje ili dilema, za koji je ponuđeno više mogućih odgovora. Uvek je potrebno odabrati samo jedan tačan (ili netačan, što je nešto ređi slučaj) odgovor.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

Farmaceutski tehničari: Д-1-1002/18

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: Д-1-1002/18

Trajanje testa

6h

Broj Pitanja

45

Broj bodova za polaznike

Farmaceutski tehničari: 5

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: 5

Cena edukacije

4000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

Farmaceutski tehničari: / - /

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: / - /

Ciljna grupa

Farmaceutski tehničari, Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

Partneri