Naziv edukacije

Sistem renin angiotenzin aldosteron – patofiziološka uloga i farmakološka blokada inhibitorima angiotenzin konvertujućeg enzima

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) blokirajući aktivnost ACE blokiraju konverziju angiotenzina I u angiotenzina II i dovode do smanjenja nivoa cirkulišićeg i lokalnog angiotenzina II. Istovremeno ovi lekovi smanjuju sekreciju aldosterona i vazopresina i simpatičku aktivnost. U skladu sa navedenim mehanizmom dejstva njihova primena je indikovana u arterijskoj hipertenziji, srčanoj insuficijenciji i postinfarktnom remodelovanju leve komore.

Kod oko 40 do 60% pacijenata sa arterijskom hipertenzijom I stepena monoterapija ACE inhibitorima dovodi do normalizacije vrednosti pritiska. U toj populaciji ova grupa lekova dovodi do zadovoljajuće regresije hipertrofije miokarda i vaskularne hipertrofije. Kod pacijenata sa hroničnom srčanom insuficijencijom ACE inhibitori dovode do redukcije preloada i afterloada, indukuju vensku vazodilataciju čime se povećava periferni venski kapacitet i redukuje pritisak u desnoj pretkomori, plućni arterijski pritisak i plućni kapilarni pritisak kao i pritisak i volumen punjenja leve komore. Takođe dobro poznatim mehanizmom redukuju periferni vaskularni otpor i povećavaju UV. Ova grupa lekova kod pacijenata sa koronarnom bolešću i dijabetes melitusom tip 2 dovodi do popravka endotelne funkcije.

U prvim studijama o efikasnosti njihove primene u srčanoj insuficijenciji (CONSENSUS, SOLVID i V-HeFT-II) pokazano je da ACE inhibitori ne samo da dovode do popravka subjektivnog i funkcionalnog stanja već i do značajnog smanjenja mortaliteta.

U studijama koje su ispitivale ulogu ACE inhibitora kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda (SAVE;AIRE;TRACE) pokazano je da preveniraju remodelovanje leve komore i progresiju srčane insuficijencije, smanjuju mortalitet i povećavaju preživljavanje.

U HOPE i EUROPA studijama je ukazano na značaj primene ove grupe lekova u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih događaja.

Brojnim studijama je dokazano da ova grupa lekova smanjuje incidencu novonastalog dijabetes melitusa.

U grupi pacijenata sa nedijabetičnom nefropatijom ili kod pacijenata sa insulin zavisnim dijabetes melitusom pokazano je da ACE inhibitori zaustavljaju progresiju mikroalbuminurije u proteinuriju i redukuju proteinuriju kod onih sa glomerularnom bolešću.

Generalno lečenje ACE inhibitorima se dobro podnosi. Najčešće neželjeno dejstvo je suv kašalj koji nastaje zbog nakupljanja substance P koju normalno razlaže kinaza II. Daleko ozbiljnije, ali na sreću retko, neželjeno dejstvo je angioedem. Ova grupa lekova se ne daje u trudnoći zbog fetotoksičnosti.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1913/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

20.08.2019 - 20.08.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri