Naziv edukacije

Stabilna angina pektoris i miokardna revaskularizacija

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Širom sveta koronarna arterijska bolest (KAB) je pojedinačni najčešći uzrok smrti. Preko sedam miliona ljudi godišnje umire od KAB, što čini 12,8% svih smrti. Stabilna angina pektoris (SAP) je jedna od formi koronarne bolesti, čija prevalenca raste sa starenjem i kreće se od 5-12% kod žena, odnosno 4-14% kod muškaraca. Smrtnost bolesnika sa SAP se kreće od 1.2-2.4% godišnje.

Polaznici kursa će proći kroz detaljni proces dijagnostike i lečenja koronarne bolesti. Prvi korak u dijagnostici je pažljiva procena simptoma, nakon čega se pristupa neinvazivnoj dijagnostici. Oni bolesnici kod kojih nakon neinvazivne dijagnostike postoji visoka sumnja za postojanje obstruktivne koronarne bolesti se dalje upućuju na invazivnu dijagnostiku tj. kataterizaciju srca. Nakon toga, polaznci će biti upoznati sa principima stratifikacije rizika kod bolesnika sa SAP. Oni bolesnici sa nižim rizikom se dalje mogu lečiti medikamentnom terapijom. Polaznici kursa će biti upoznati sa osnovnim principima antianginalne terapije, kao i terapije koja menja prognozu bolesti (statini, antiagregaciona terapija), kao i sa farmakološkom i nefarmakološkom terapijom faktora rizika za koronarnu bolest kao što su hipertenzija, hiperlipoproteinemija i sl. Posebna pažnja se posvećuje najčešćim i najvažnijim interakcijama i neželjenim dejstvima lekova.

Drugi važan deo edukacije je upoznavanje polaznika sa savremenim lečenjem koronarne bolesti metodama perkutanih koronarnih intervencija, gde se pažnja obraća prvo na izbor strategije lečenja (interventno ili hirurško), zatim na izbor odgovarajuće vrste stentova. Polaznici će biti i informisani i o karakteristikama najsavremenijih bioresorptivnih stentova, uz poseban osvrt na prateću medikamentnu terapiju kod ovih bolesnika.

Poslednji deo edukacije se odnosi na strategije kliničkog praćenja bolesnika sa stabilnom anginom pektoris nakon sprovedene revaskularizacije.


Edukacija je organizovana kao serija predavanja dostupnih u formi slajdova i preporuka na internet stranici www.amec.rs kojima se polaznici upoznaju sa prinicipima dijagnostike, medikamentnog i interventnog lečenja bolesnika sa SAP.

Sastavni deo edukacije je i test koji je formulisan kao prikaz slučaja kojim se prolazi od dijagnostike do najsavremenijeg lečenja angine pektoris, kao i strategija za praćenje ovih bolenika

Test sadrži 45 pitanja. koja se odnose na:


Sva pitanja su postavljena jasno, najčešće kao jasno kliničko pitanje ili dilema, za koji je ponuđeno više mogućih odgovora. U većini pitanja treba odbrati jedan tačan odgovor.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1912/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

45

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

20.08.2019 - 20.08.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri