Naziv edukacije

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) osnovni nivo - kroz prikaz slučaja, pitanja, odgovore i komentare

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) je jedno od najčešćih oboljenja zbog kojih se pacijenti upućuju gastroenterologu. Prevalenca GERB-a varira u različitim geografskim populacijama. Prevelenca svih oblika GERB-a iznosi 40%. Nedeljne simptome ima 14% populacije, dnevne simptome 4-7%. U 20% populacije simptomi bolesti traju duže od jedne nedelje. GERB karakterišu gorušica i regurgitacija, što je prema Montrealskoj klasifikaciji dovoljno da se postavi dijagnoza, na nivou primarne zdravstvene zaštite i preduzme terapija inhibitorima protonske pumpe. U nekih bolesnika bolest se prezentuju ekstraezofagealnim sindromima koji zadiru u dijagnostičku problematiku drugih oblasti interne medicine i drugih grana medicine.U bolesnika koji ne reaguju na terapiju, kod sumnje na komplikacija, brojne su dopunske dijagnostičke procedure: ezofagogastroduodenoskopija. 24 časovna pehametrija. U bolesnika sa GERB-om i H.pylori infekcijom pre terapije Inhibitorima protonske pumpe treba sprovesti eradikacionu terapiju.


Ova edukacija je zamišljena da kroz prikaz bolesnika ukaže na značaj ključnih koraka u dijagnostikovanju bolesnika sa GERB-om, i na značaj optimalne terapije i praćenja bolesnika nakon postizanja kontrole bolesti. Ona je značajna pre svega lekarima opšte medicine, urgentne medicine i internistima koji se sa bolesnicima sa GERB-om često sreću i od kojih najviše zavisi rano postavljanje dijagnoze i uspeh svih savremenih modaliteta lečenja. Upravo kroz precizan prikaz slučaja „tipičnog“ bolesnika sa GERB-om, kroz isključivo praktična pitanja i dileme sa kojima se lekari svakodnevno sreću, i kroz iscrpna objašenjenja i komentare na svako pitanje, ova edukacija ima za cilj da lekare edukuje o najbitnijim praktičnim aspektima lečenja i dijagnostikovanja bolesnika sa GERB-om. Sva pitanja su postavljena jasno, najčešće kao jasno kliničko pitanje ili dilema, za koji je ponuđeno više mogućih odgovora. Uvek je potrebno odabrati samo jedan tačan ili netačan odgovor. U kliničkom prikazu je korišćen prikaz bolesnika sa klasičnim GERB-om koji se leči savremenom terapijom u našim uslovima. Kompletan edukativni meterijal (uključujući i test) je u skladu sa najnovijim evropskim i nacionalnim preoprukama za lečenje gastroezofagealne refluksne bolesti.


Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1910/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

46

Broj bodova za polaznike

4

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

20.08.2019 - 20.08.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri