Naziv edukacije

Savremena antitrombocitna terapija

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Trombociti imaju centralno mesto u patogenezi arterijske tromboze i kasnijih komplikacija ove bolesti, te adekvatna blokada trombocitne funkcije primenom antitrombocitnih lekova ima ključnu ulogu u lečenju i prevenciji arterijskih tromboza i tromboembolijskih komplikacija u akutnom koronarnom sindromu. Inhibicija trombocitne funkcije primenom dvojne antitrombocitne terapije (kombinovana primena acetilsalicilne kiseline i blokatora P2Y12 receptora) predstavlja kamen temeljac u prevenciji neželjenih ishemijskih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom, uključujući i one bolesnike koji idu na primarnu ili elektivnu perkutanu koronarnu intervenciju. Bolesnici sa aterosklerozom arterijskih krvnih sudova koji dobijaju dvojnu antitrombocitnu terapiju, međutim, i dalje imaju znatan rizik od neželjenih ishemijskih događaja s obzirom na to da postojeći antitrombocitni lekovi ne blokiraju sve puteve aktivacije i agregacije trombocita. Noviji blokatori P2Y12 receptora, prasugrel i tikagrelor, pokazali su se kao superiorniji u prevenciji neželjenih ishemijskih događaja u odnosu na klopidogrel, ali je njihova primena udružena sa povećanim rizikom od krvarenja. Takođe, utvrđeno je da inhibitori protonske pumpe dovode do smanjenja efikasnosti klopidogrela u inhibiciji agregacije trombocita sa mogućim posledičnim povećanjem rizika od neželjenih ishemijskih događaja, te je njihova istovremena primena stvorila brojne kontroverze. Trojna antitrombotska terapija (dvojna antitrombocitna terapija plus vitamin K-antagonisti) preporučuje se kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom i to u početnoj fazi lečenja akutnog koronarnog sindroma i nakon elektivne ili primarne perkutane koronarne intervencije. Dugotrajna primena trojne terapije je udružena sa značajnim povećanjem rizika od krvarenja, pa se postavilo niz pitanja koja su se odnosila na vremensku dužinu trajanja trojne terapije, tip koronarnog stenta koji treba ugraditi, kao i na terapiju koju bolesnik treba da dobija ukoliko ide na koronarografiju ili operaciju.


Tikagrelor je netienopiridinski, direktni i reverzibilniblokator P2Y12 receptora čime je omogućeno delimičnoobnavljanje trombocitne funkcije unutar 12 sati nakonprekida uzimanja leka što mu daje prednost u odnosu naostale blokatore P2Y12 receptora jer smanjuje rizik odkrvarenja na najmanju moguću meru. U PLATOstudiji, koja je obuhvatala preko 18.000 bolesnika sa STEMI i NSTEMI koji su planirani za PCI, ispitivana je efikasnost kombinovane terapije acetilsalicilna kiselina + tikagrelor u odnosuna terapiju acetilsalicilna kiselina + klopidogrel. Ova studija pokazala jeznačajno smanjenje incidence MACE-a pri primeni tikagrelora u odnosu na klopidogrel, bez značajnog povećanja krvarenjau grupi lečenih tikagrelorom, U SAD gde se bolesnici sa AKS standardno leče primenom visoke doze acetilsalicilne kiseline od 325 mg/d tikagrelor nije pokazao superiornost u odnosu klopidogrel pa se preporučuju doze acetil salicilne kiseline od 75 do 100 mg posle AKS. Primećena je, takođe, češća pojava dispnee kod bolesnika koji su dobijali tikagrelor.Oba leka, i prasugrel i tikagrelor, pokazala su se efikasnijim u redukciji MACE-a kod bolesnika sa AKS.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-2572/18

Trajanje testa

6h

Broj Pitanja

46

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

19.11.2018 - 19.11.2019

Ciljna grupa

Lekari

Partneri