Naziv edukacije

Osnovni kurs ehokardiografije

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Obuhvata edukaciju specijalista Interne medicine i Kardiologije za samostalno izvođenje ehokardiografskog pregleda i tumačenje nalaza, tokom 25 časova teoretske i 10 nedelja praktične nastave. Teoretska nastava podrazumeva predavanja kroz koja će se polaznici upoznati sa karakteristikama ultrazvučnog aparata i sondi, načinom podešavanja slike, modovima pregleda i doplerom. Kroz naredna predavanja upoznaće se sa tehnikom izvođenja transtorakalnog ehokardiografskog pregleda, a potom morfologijom i funkcijom zdravog i bolesnog srca. Tokom praktične nastave, uz pomoć mentora, polaznici treba da ovladaju tehnikom transtorakalnog pregleda, korišćenjem svih preseka (parasternalni uzdužni, parasternalni poprečni na svim nivoima, apikalni presek 4, 3 i 2 šupljine, subkostalni, suprasternalni), potom normalnim nalazom morfologije i funkcije srčanih šupljina i valvularnog aparata srca, a onda nalazom u patološkim stanjima: mitralna stenoza, mitralna insuficijencija, aortna stenoza, aortna insuficijencija, bolesti trikuspidnog i pulmonalnog zaliska, urođene srčane mane, bolesti aorte, plućna tromboembilija i plućna hipertenzija, sistolna funkcija leve komore u ishemijskoj bolesti srca, dijastolna funkcija i disfunkcija, akutni infarkt miokarda i komplikacije, bolesti miokarda i perikarda, veštački srčani zalisci i komplikacije, infektivni endokarditis, tumorske mase srca.


Praktična nastava će se izvoditi po principu mentorstva i predviđeno je da svaki polaznik ima svog mentora za praktičnu nastavu (6 polaznika i 6 mentora).


Poslednjeg dana kursa sprovodi se teoretsko i praktično testiranje polaznika.


Broj bodova za predavače: 12


Broj bodova za polaznike: 6


Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 05.03.2019. godine.


Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-645/19

Trajanje testa

KURS

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

6

Cena edukacije

200000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

04.03.2019 - 04.03.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri