Naziv edukacije

Savremena dijagnostika i lečenje plućne tromboembolije sa posebnim osvrtom na primenu novih - direktnih oralnih antikoagulantnih lekova

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Test logički vodi kroz najvažnija pitanja koja se postavljaju pred kliničara koji treba da dijagnostikuje i leči pacijente sa plućnom trombomebolijom (PTE). U prvom delu je malo podsećanje vezano za učestalost PTE i za prezentaciju bolesti, zatim sledi ponavljanje vezano za osnovne dijagnostičke metode i njihovu ulogu u postavljanju dijagnoze PTE kao i u proceni rizika. Potom se opisuje mesto reperfuzione terapije u PTE koja je danas rezervisana za najteže bolesnike. Osnovi reperfuzione terapije, kao što su odobreni trombolitički protokoli i mesto perkutanih intervencija je takođe ukratko obrađeno u testu. Najveći deo testa je posvećen primeni antikoagulantne terapije kod bolesnika sa PTE. Kroz nekoliko pitanja se obrađuju stavovi vezani za primenu heparina kao i važnost dijagnostike heparinom indukovane trombocitopenije. Potom dolazi serija pitanja koja su vezana primenu novih oralnih antikoagulantnih lekova u PTE. Kroz pitanja su obrađene osnove delovanja ovih lekova kao i osnovna farmakokinetička i farmakodinamska svojstva ovih lekova. Nekoliko pitanja je posvećeno posebnim populacijama bolesnika u odnosu na primenu novih oralnih antikoagulantnih lekova, kao što su bolesnici sa bubrežnom insuficijencijom, sa istorijom gastrointestinalnog krvarenja, trudnice, dojilje, bolesnici sa veštačkim valvulama itd. Posebno su obrađeni problemi vezani za krvarenje koje je najčešća komplikacija primene antikoagulantne terapije uopšte. Ukazano je i na postupak u slučaju krvarenja i prikazana su najnovija saznanja vezana za primenu antidota kod krvarenja na dabigatran. U sledećem delu testa se prikazuje i upotreba acetilsalicilne kiseline u sekundarnoj prevenciji PTE. Dva pitanja su posvećena i problemu vezano za eventualnu primenu kombinovane antikoagulantne terapije i antiagregacione terapije što je čest klinički scenario kod bolesnika koji su na antikoagulantnoj terapiji a dođe do razvoja akutnog koronarnog sindroma. Poslednji deo testa je posvećen postupcima vezanim za prekidanje lečenja, tj koliko dugo treba da traje antikoagulantna terapija, koji se postupak može eventualno primeniti kod prekidanja terapije i kako dalje pratiti bolesnika.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1926/19

Trajanje testa

5

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

20.08.2019 - 20.08.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri