Naziv edukacije

Mesto acetil-salicilne kiseline u kardiologiji

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Kardiovaskularna oboljenja, naročito akutni koronarni sindromi, predstavljaju vodeći uzrok smrti širom sveta, kao i kod nas. Svaki akutni koronarni događaj podrazumeva aktivaciju sa jedne strane trombocita i njihovu agregaciju, a paralelno sa tim dolazi i do aktiviranja koagulacione kaskade. Imajući u vidu navedeno ne čudi da antiagregaciona i antikoagulantna terapija zazumaju centralno terapijsko mesto u lečenju bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom kako u akutnoj fazi bolesti, tako i u hroničnoj fazi i do godinu dana od akutnog događaja kako bi se sprečio nastanak novih neželjenih događaja. Pored toga antiagregaciona terapija ima važnu ulogu i u stabilnim formama bolesti, tj. u sprečavanju progresije ka nestabilnim formama aterosklerotske bolesti. Acetil-salicilna kiselina koja je poznata više od jednog veka predstavlja i dalje osnovu antiagregacione terapije zahvaljujući prevenstveno svom antiagregacionom, ali verovatno i antiinfalamatornom dejstvu. Test sadrži prikaz slučaja i 43 pitanja koja se tiču antiagregacione terapije prvenstveno acetil-salicilne kiseline kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris i posledičnom elektivnom perkutanom koronarnom intervencijom. Najveći broj pitanja zahteva jedan tačan odgovor, pojedina pitanja zahtevaju otkrivanje netačnog odgovora. Prvi deo testa se tiče indikacija za primenu acetil-salicilne kiseline kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris, kao i kod bolesnika nakon elektivne perkutane koronarne intervencije. Takođe, obrađeni su i aspekti primene acetil-salicilne kiseline i u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih događaja, kao i kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom. Manji broj pitanja se tiče dvojne antiagregacione terapije i to prevenstveno kao pitanja koja se tiču rizika i interakcija pri primenu dvojne antiagregacione terapije. Posebno mesto zauzimaju i pitanja koja se tiču mehanizama dejstva acetil-salicilne kiseline koja su odgovorna za nastanak protektivnih efekata leka, tako i njegovih neželjenih dejstava i to prvenstveno razvoja hemoragijskih komplikacija u gastrointestinalnom traktu. Veći broj pitanja se tiču i interakacija acetil – salicilne kiseline sa drugim često primenjivanim lekovima. Obrađeni su takođe i aspekti rezistencije na acetil- salicilnu kiselinu kao i prednosti i nedostaci primene gastrorezistentnih formi leka.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

Lekari: А-1-1914/19

Farmaceuti: Б-92/19

Trajanje testa

5

Broj Pitanja

43

Broj bodova za polaznike

Lekari: 4

Farmaceuti: 4

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

Lekari: 20.08.2019 - 20.08.2020

Farmaceuti: 20.08.2019 - 20.08.2020

Ciljna grupa

Lekari, Farmaceuti

Partneri