Naziv edukacije

Savremeno medikamentno lečenje stabilne angine pektoris

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Stabilnu koronarnu bolest karakterišu reverzibilne epizode dizbalansa između potrebe i snabdevanja miokarda kiseonikom, koje po pravilu nastaju u opterećenju, emotivnom ili stresu bilo koje druge prirode. Dominantna karakteristika ovih epizoda je pojava nelagodnosti u grudima.

Godišnji mortalitet od stabilne koronarne bolesti iznosi 1,2-2,4% godišnje sa godišnjom incidencom smrtnih ishoda 0,6 do1,4% i nefatalnih infarkta od 0,6%. Konvecionalni faktori rizika odgovorni za razvoj koronarne bolesti – arterijska hipertenzija, hiperholesterolemija, dijabetes, smanjena fizička aktivnost, gojaznost, pušenje, porodično opterećenje nepovoljno utiču na prognozu direktnim delovanjem na progresiju aterosklerotske koronarne bolesti. Takođe brza srčana radnja u mirovanju nepovoljno utiče na prognozu kod pacijenata sa stabilnom koronarnom bolešću. Navedene loše prognostičke pokazatelje treba imati na umu kod koncipiranja optimalnog lečenja,

U skladu sa preporukama Evropskog udruženja kardiologa i NICE preporukama u lečenju pacijenata sa stabilnom anginom pektoris potrebno je ispuniti dva osnovna cilja:

- preduprediti razvoj akutnog koronarnog sindroma sa mogućom disfunkcijom leve komore eventualno fatalnim ishodom

-eliminisati simptome ishemije popravkom kvaliteta života

Ove ciljeve je moguće ostvariti revaskularizacijom miokarda i optimalnom medikamentnom terapijom.

Uz lekove kojima se popravlja kvalitet života i one kojima se prevenira nastanak kardiovaskularnih događaja Ranolazin se pokazao kao odgovarajuća i sigurna opcija u lečenju pacijenata sa refraktornim simptomima ishemije. Ranolazin predstavlja odgovarajuću terapiju po tome što kod pacijenata kod kojih klasično medikamentno lečenje nije dalo rezultat njega dovodi do bolje kontrole simptoma angine pektoris, popravka kvaliteta života. Navedeni podaci o njegovom antiaritmogenom potencijalu su od posebnog značaja zato što ne samo da dovodi do popravka mehaničke već i električne disfunkcije pacijenta sa stabilnom anginom pektoris. Njegovo dejstvo je evidentno i kod pacijenata sa dijabetes melitusom. Za razliku od konvencionalnih lekova, ne utiče na visinu arterijskog krvnog pritiska i brzinu srčanog rada. Lek se dobro podnosi

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-2571/18

Trajanje testa

6h

Broj Pitanja

48

Broj bodova za polaznike

4

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

19.11.2018 - 19.11.2019

Ciljna grupa

Lekari

Partneri