Naziv edukacije

Dijagnoza novonastale srčane insuficijencije i primena beta blokatora

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Srčana insuficijencija je klinički entitet čija prognoza može biti jednaka prognozi maligne bolesti. Od velike važnosti je postaviti dijagnozu što ranije, kao i utvrditi uzrok nastanka srčane insuficijencije.
Uspostavljanje algoritma dijagnoze i terapijskog pristupa pacijentu sa srčanom insuficijencijom je od presudnog značaja za prognozu ovih bolesnika. Najnovije preporuke za dijagnozu i lečenje srčane insuficijencije su definisale simptome i znakove bolesti koji nas vode do dijagnoze kao i potrebne osnovne dopunske metode za potvrdu iste.
Lekovi koji se koriste za lečenje srčane insuficijencije se mogu podeliti na grupu lekova koja popravlja preživljavanje ovih pacijenata i lekove koji popravljaju simptomatologiju. Beta blokatori popravljaju preživljavanje pacijenata sa srčanom insuficijencijom i sniženom ejekcionom frakcijom (kao merom kontraktilne funkcije leve komore) ali je njihova primenena u svakodnevnoj kliničkoj praksi još uvek neadekvatna.
Beta blokatore treba primeniti što ranije po postavljanju dijagnoze, ali i u odgovarajućoj dozi do koje treba doći pažljivim titriranjem.
Povećanje doze beta blokatora može biti i brže od perioda dve nedelje ukoliko kliničko stanje pacijenta to dozvoljava. Ovom edukacijom se, kroz prikaz slučaja, ukazuje na parametre koje treba pratiti u procesu titracije doze beta blokatora.
Edukacija upravo sadrži poseban osvrt na način uspostavljanja maksimalne tolerišuće doze beta blokatora kao i način kliničkog praćenje pacijenta sa srčanom insuficijencijom i terapijom beta blokatorom. Prikazan je i postupak kontrole terapije beta blokatorom u slučaju nastanka akutnog pogoršanja osnovne bolesti kao i značaja terapije beta blokatorima u akutnim hirurškim stanjima.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1831/19

Trajanje testa

4h

Broj Pitanja

39

Broj bodova za polaznike

3

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

20.08.2019 - 20.08.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri