Naziv edukacije

Terapija rezidualnog kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Dobro je poznato da se pod uticajem multipnih faktora rizika u endotelu krvnih sudova dešavaju, prvo biohemijske, a kasnije i morfološke promene koje predstavljaju osnovu aterogeneze. Kod pacijenata koji boluju od dijabetesa endotel je još više ugrožen. Smanjena sinteza endotelnih faktora relaksacije i povećana sinteza slobodnih kiseoničnih radikala, prostaglandinskih endoperoksida i lokalno angažovanje angiotenzina i endotelina predstavljaju patogenezu ovih promena. Oksidativni stres izazvan delovanjem faktora rizika angažuje čitav niz enzimskih sistema od kojih se posebna pažnja poklanja Rho/ROCK sistemu endotelnih kinaza. U krvnim sudovima pacijenata sa dijabetesom se smanjeno sintetiše EDHF, koji je kod njih, a naročito u malim krvnim sudovima najvažniji endotelni faktor relaksacije. Ako se ovoma doda i stimulacija endogenih inhibitora NO-sintetaze, l-ADMA, jasno je da su vaskularne promene kod dijabetičara specifične. Pod uticajem faktora rizika i snažnim oksidativnim stresom u endotelnim ćelijama dolazi do oksidacije regulatornog proteina, tiredoksina, koji pod kontrolom drži apoptozne signale (ASK) što za posledicu ima započinjanje apoptoze. Kod dijabetičara se angažuju proinflamatorni citokini od kojih se za TNF smatra da je ključni „igrač iz senke“. Kao posledica svega ovoga kod pacijenata od diabetes melitus tip 2 dolazi i do karakteristične dislipidemije koja se smatra izuzetno aterogenom. Povećanje nivoa triglicerida, smanjenje nivoa HDL, i kvantitativna promena LDL partikula (male i guste) bez smanjenja njihove koncentracije čine aterogenu trijadu. Statini osim lipolipemijskog imaju i plejotropno djstvo na endotelne ćelije, zbog čega predstavljaju osnovu snažne kontrole lipida kod ovih pacijenata. Mnogobrojne studije su pokazale da se ovako može smanjiti incidenca opasnih kardiovaskularnih događaja, ali i da ostaje dodatni, rezidualni rizik kod dijabetičara na koji statini ne deluju. Naročito se ne mogu popraviti promene na malim krvnim sudovima retine i bubrega. Dodavanje fibrata statinima značajno popravlja rizik od ukupne kardiovaskularne smrtnosti, infarkta miokarda i smanjuje potrebu za laserskom intervencijom na retini za više od 30%. Rezultati mnogih studija, uključujući ACCORD i FIELD kao najveće, su potvrdile neophodnost dvojne hipolipemijske terapije kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2. Dok su statini inhibitoriHMG-CoA reduktaze, fibrati deluju na gensku ekspresiju, preko stimulacije PPAR alfa receptora, na genima važnim za produkciju enzima koji učestvuju u metabolizmu lipida i glukoze. Zajednička primena ovih lekova povećava opasnost od hepatotoksičnosti i miotoksičnosti statina, pa se u najtežim slučajevima doza fibrata mora smanjivati. Fibrati su u prošlosti dovodili do digestivnih tegoba i nisu se konstantno resorbovali u prisustvu hrane, zbog čega se pribeglo pravljenjem formulacija sa mikrojonizovanim supstancijama ili sa nano česticama. Na ovaj način je izbegnuta neregularna bioraspoloživost fibrata u prisustvu hrane. Američka asocijacija za bolesti srca (AHA) predlaže da pacijenti sa visokim trigliceridima uzimaju i suplemente sa omega-3 polinezasićenim masnim kiselinama u visokoj dozi (2000-4000 mg/dan), a da pacijenti sa prethodnom istorijom za koronarnu bolest srca koriste ove suplemente regularno samo u manjoj dozi. Učesnici testiranja će kroz ovu edukaciju steći znanja o primeni lekova u terapiji rezidualnog kardiovaskularnog rizika do kojeg dolazi kod pacijenata sa dijabetesom. Biće upoznati i sa mogućim interakcijama i neželjenim dejstvima do kojih predložena kombinacija može da dovede.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

Lekari: А-1-1925/19

Farmaceuti: Б-94/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

Lekari: 5

Farmaceuti: 5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

Lekari: 20.08.2019 - 20.08.2020

Farmaceuti: 20.08.2019 - 20.08.2020

Ciljna grupa

Lekari, Farmaceuti

Partneri