Naziv edukacije

Primena statina u kliničkoj praksi - od primarne do sekundarne prevencije

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Statini su lekovi koji inhibiraju biosintezu holesterola. Centralni efekat je smanjenje cirkulišućeg nivoa LDL holesterola. Sniženje LDL holesterola za 1 mmol/l smanjuje velike vaskularne događaje i koronarnu smrt za oko 20%. Međutim od velike važnosti su i drugi brojni pleotropni efekti statina: pozitivni uticaj na endotelnu disfunkciju, promena i stabilizacija aterosklerotskog plaka, smanjenje oksidativnog stresa i inflamacije i inhibocija trombogenog odgovora.

Efekat statina u prevenciji prvog kardiovaskularnog događaja je dokazano koristan ali je odnos cena/efikasnost donekle kontraverzan. Prema Evropskim vodičima za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i hipertenziju primena statina u primarnoj prevenciji indikovana je kod pacijenata sa umerenim i visokim kardiovaskularnim rizikom mada je danas sve više dokaza za korist i kod onih sa malim kardiovaskularnim rizikom. U JUPITER studiji koja je uklјučila pacijente bez koronarne bolesti i bez hiperlipidemije ali sa visokim rizikom i povišenim visokosenzitivnim CRP-om pokazana je korist od primene rosuvastatina. Broj ovakvih pacijenata kojima treba davati statin dve godine da bi se prevenirala jedna kardiovaskularna smrt je 95 a kada se to projektuje na 5 godina broj je 25 pacijenata.

Primena statina u akutnom koronarnom sindromu takođe ima značajne koristi ali sa makismalnim dozama statina – atorvastatin 80 mg.

U sekundarnoj prevenciji primena statina je u vodičima na nivou dokaza 1A i praktično se preporučuje kod svih kardiovaskularnih pacijenata ukoliko nemaju kontraindikacija ili teških nuspojava od primene statina. Cilјna vrednost LDL holesterola kod ovih pacijenata je manja od 1,8 mmol/l. Dokazana je korist od primene statina i kod pacijenata sa diabetes melitusom.

Statini su lekovi koji su najviše testirani u kardiologiji. Velike Meta analize sa preko 300000 pacijenata nisu pokazali vezu statina sa većom učestalošću kancera ili rabdomiolize. Kao najčešće nuspojave primene statina su porast transaminaza i veća učestalost diabetesa. Zbog toga prilikom uklјučivanja statina u primarnoj prevenciji dobro treba odmeriti korist od prevencije vaskularne bolesti u odnosu na potencijalnu pojavu diabetesa.

Obavezni monitoring pacijenata koji su na statinima podrazumeva analizu transaminaza i kreatinin kinaza.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1815/18

Trajanje testa

4h

Broj Pitanja

40

Broj bodova za polaznike

4

Cena edukacije

4000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

20.08.2018 - 20.08.2019

Ciljna grupa

Lekari

Partneri