Naziv edukacije

Racionalna empirijska primena antibiotika u infekcijama respiratornih puteva kao osnova borbe protiv bakterijske rezistencije

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Srbija spada u red zemalja sa najvišom stopom propisivanosti antibiotika u Evropi. Na osnovu podataka studije koju je sprovela ESAC i ECDC u Srbiji je u 2011 propisano 27 DDD na 1000 stanovnika dnevno. Osim toga Srbija je na drugom mestu u Evropi po propisivanosti makrolidnih antibiotika sa dugim delovanjem (prevashodno azitromicina), a među prvih deset zemalja po propisivanosti polusintetskih penicilina i cefalosporina. Propisivanost antibiotika u dečjem uzrastu je naročito visoka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Najnovija istraživanja pokazuju da je od 2011. do 2013. godine antibiotike u proseku godišnje primalo preko 700000 dece. Broj preskripcija lagano opada ali je i dalje izuzetno visok i među najvišim je u Evropi. Najviše antibiotika prime najmlađa deca, uzrasta od 2 do 24 meseca. Oko 70% svih antibiotika u dečjem uzrastu se propiše za infekcije gornjih respiratornih puteva, akutni tonzilofaringitis i akutni otitis media. Najpropisivaniji antibiotici za ove infekcije su amoksicilin (40%), cefaleksin (21%), amoksicilin/klavulanat (18%) i azitromicin (12%). Za akutni otitis media lekari u primarnom zdravstvu su deci najčešće propisivali amoksicilin/klavulanat (29%), cefiksim (21%), amoksicilin (19%) i cefprozil (16%). U poređenju sa priznatim inostranim vodičima i sa nacionalnim vodičem mali procenat dece je primao preporučeni  antibootik za određenu indikaciju. Direktna posledica neracionalne primene antibiotika je porast rezistencije bakterija najčešćih izazivača na najčešće korišćene antibiotike. Realnost je da je najčešći izazivač, najčešćih infekcija, respiratornih, pneumokok, postao rezistentan na najčešće korišćene antibiotike (prevashodno na peniciline i makrolide). Podaci nam pokazuju da je u regionu zabeležen porast rezistencije pneumokoka na prirodne penicilne i azitromicin i da se ona, u zavisnosti od područja, kreće od 25 do 40%. Principi racionalne empirijske upotrebe antibiotika u infekcijama respiratornih puteva se zasnivaju na nekoliko polaznih stavki. Primarno je da se na osnovu lokalizacije infekcije i starosti pacijenta pretpostave mogući izazivači. Sledeći korak u ovom algoritamskom načinu razmišljanja je da se na osnovu pretpostavljenih izazivača izabere mogući antibiotik izbora, kao i alternativni antibiotik. Treći parameter koji nam je potreban pri odlučivanju koji lek da izaberemo kao prvi jeste epidemiološka situacija vezana za stepen rezistencije najčešćih izazivača na najčešće korišćene antibiotike na našem području. Na ovaj način empirijski biramo terapiju izbora a mogućnost neracionalne primene antibiotika svodimo na minimum. Ovako se i kreiraju antiinfektivni terapijski vodiči. Imajući u vidu da je stepen neracionalne primene antibiotika direktno proporcionalan stepenu rezistencije pojedinih izazivača na njih, ovakvim pristupom smanjujemo mogućnost neracionalne primene, ali i rezistencije. Kod dece se, zbog povećane rezistencije najčešćih izazivača respiratornih infekcija (pneumokok, hemofilus, moraksela, piogeni streptokok i atipični uzročnici) na najčešće korišćene i najefikasnije antibiotike (prirodni penicilini, polusintetski aminopenicilini i cefalosporini prve generacije) nameće potreba za drugim antibioticima, pre svega kombinacijom aminopenicilina sa inhibitorima klavulanske kiseline ili cefalosporinima druge i treće generacije za oralnu upotrebu. Ovo je naročito indikovano ukoliko postoji neanafilaktički tip alergije na peniciline, ukoliko je dete boravilo u bolinici u prethodnih sedam dana, mlađe je od tri godine ili je u prethodnih mesec dana primalo standarne prirodne ili polusintetske peniciline.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

Farmaceuti: Б-95/19

Lekari: А-1-1930/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

Farmaceuti: 5

Lekari: 5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

Farmaceuti: 20.08.2019 - 20.08.2020

Lekari: 20.08.2019 - 20.08.2020

Ciljna grupa

Farmaceuti, Lekari

Partneri