Naziv edukacije

Preporuke za lečenje dislipidemije 2016 evropskog udruženja kardiologa i evropskog udruženja za aterosklerozu

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Preporuke za lečenje dislipidemija 2016 Evropskog udruženja kardiologa i Evropskog udruženja za ateroslklerozu

Najnovije Preporuke za lečenje dislipidemija 2016, Evropskog udruženja kardiologa i Evropskog udruženja za aterosklerozu objavljene su 28.08.2016 g. Ove Preporuke evaluiraju i sumiraju sve postojeće dokaze o proceni kardiovaskularnog rizika i načinu lečenja pacijenata sa dislipidemijama kako u primarnoj tako i u sekundarnoj prevencji. Takođe, ove smernice i preporuke treba da pomognu zdravstvenim profesionalcima u donošenju odluka u svakodnevnoj praksi uzmajući u obzir odnos rizika i koristi od posebnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u ovoj oblasti.
Važeće savremen Preporuke za lečenje dislipidemija predstavljaju zvaničnu poziciju Evropskog udruženja kardiologa i kao takve pružaju mgućnost i treba da budu uzete u obzir kod zdravstvenih radnika u donošenju kliničkih procena, kao i u određivanju i primeni preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih medicinskih strategija. Ove preporuke se odlično uklapaju i čine veoma važnu celinu sa preorukama za preveciju KV oboljenja (objavljene u isto vreme 2016)
Kardiovaskularne bolesti su odgovorne za > 4 000 000 smrtnih ishoda u Evropi. U Srbiji su vodeći uzrok (> 50) mortaliteta u poslednjih 10 godina. Prevencija KV oboljenja se definiše kao koordinisani set mera i akcija, na nivou opšte populacije ili usmeren ka pojedincu, sa ciljem da se eradicira, eliminiše ili minimalizuje efekat kardiovaskularnih oboljenja na mortalitet, morbiditet i invaliditet.
Stoga je poznavanje procene rizika i načina lečenja dislipidemija od esencijalnog značaja na smanjenje efekata ateroskleroze na pojavu i posledice KV oboljenja.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-2757/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

19.11.2019 - 19.11.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri