Naziv edukacije

Uloga perindoprila u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima u smanjenju kardiovaskularnog rizika

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Arterijska hipertenzija je ozbiljan zdravstveni problem. Pretpostavlja se da će do 2025 godine 1,6 biliona stanovnika zemlje imati arterijsku hipertenziju. Poseban problem predstavlja suboptimalan kvalitet lečenja. Brojnim analizama je pokazano da kod svega trećine pacijenata ostvarujemo ciljne vrednosti arterijskog pritiska. Jedan od razloga suboptimalnog kvaliteta lečenja je terapijska inercija, tj neblagovremeno započinjanje lečenja i izostanak korekcije lečenja do dostizanja ciljnih vrednosti. Korekcija se prvenstveno odnosi na uvođenje kombinovane terapije. Na osnovu rezultata velikih randomiziranih studija došlo se do zaključka da su efikasne kombinacije, efikasnije od drugih, kombincije blokatora sistema renin angiotenzin aldosteron sa blokatorom kalcijumskih kanala ili tizidnim diuretkom. Sinergizam kombinacije blokatora sistem renin angiotenzin aldosteron i blokatora kalcijumskih kanala se ogleda pored značajnijeg smanjenja kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta u tome što u ovoj kombinaciji dolazi do popravka  podnošljivosti blokatora kalcijumskih kanala. Zahvaljujući svom antisimpatetičkom delovanju blokatori SRAA smanjuju povećanje frekvence koje je karakteristično za primenu dihidropiridinskih blokatora kalcijumskih kanala prve i druge generacije. Blokatori SRAA delimično neutralizuju periferene edeme koji su dozno zavisna posledica primene blokatora kalcijumskih kanala.I za kombinaciju blokatora sistema renin angiotenzin aldosteron i tiazidnog diuretika ( posebno indapamida kao tiazidima sličnog diuretika) je karakteristično smanjenje kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta. I u ovoj kombinaciji blokatori sistema renin angiotenzin aldosteron  blokiraju kontraregulatorne mehanizame aktivirane davanjem tiazidnog diuretika. On inicijalno dovodi do redukcije intravaskularnog volumena što rezultuje aktivacijom sistema renin angiotenzin aldosteron  sa posledičnom vazokonstrikcijom i povećanjem retencije vode. Takođe, blokatori sistema renin angiotenzin aldosteron smanjuju mogućnost nastanka hipokalemije koja može pratiti primenu diuretika. Uprkos efikasnosti i boljoj podnošljivosti i dvojnom kombinacijom nismo u mogućnosti da kod svih pacijenata ostvarimo zadovoljavajuću regulaciju visine pritiska. U tim okolnostima apsolutno je opravdano primeniti trojnu kombinaciju. Među trojnim kombinacijama, zbog sinergističkog delovanja, izdvojile su se one sa blokatorom sistema renin angiotenzin aldosteron, blokatorom kalcijumskih kanala i tiazidnim diuretikom.Utemeljeno na izvanrednim rezultatima primene perindoprila i indapamida i perindoprila i amlodipina u opticaju se našla kombinacija perindoprila, indapamida i amlodipina. Zasnovano na dosadašnjim saznanjima o mehanizmima nastanka arterijske hipertenzije očekivano je da simultana blokada sistem renin angiotenzin aldosteron, potentna vazodilatacija uz diuretsko delovanje dovedu do zadovoljavajućih rezultata. Specifičnost ove kombinacije je i metabolička neutralnost uz minimum neželjenih dejstava. Dostupnost fiksne trojne kombinacije pored efikasnog lečenja popravlja i adherencu te se na taj način može očekivati dodatno smanjenje kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-2351/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

19.11.2019 - 19.11.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri