Naziv edukacije

Akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta kroz prikaze slučajeva i pitanja i odgovore

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Širom sveta koronarna arterijska bolest (KAB) je pojedinačni najčešći uzrok smrti. Preko sedam miliona lјudi godišnje umire od KAB, što čini 12,8% svih smrti. Svaki šesti muškarac i svaka sedma žena u Evropi umreće od infarkta miokarda. Na mortalitet od akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI) utiču brojni faktori među kojima su: godine života, Kilip klasa, vreme kašnjenja do tretmana, vid lečenja, istorija bolesti pre infarkta miokarda, diabetes mellitus, bubrežna insuficijencija, broj zahvaćenih koronarnih arterija i ejekciona frakcija. Intrahospitalni mortalitet neselektovanih pacijenata sa STEMI po nacionalnim registrima zemalјa članica Evropskog udruženja kardiologa varira i kreće se između 6% i 14%. Nekoliko skorašnjih studija istaklo je pad akutnog i dugoročnog mortaliteta nakon STEMI, paralelno sa sve većom upotrebom reperfuzione terapije, primarne perkutane koronarne intervencije (primarna PCI), moderne antitrombotske terapije ili sekundarnih mera prevencije. Ipak, mortalitet ostaje značajan sa prosečno 12% smrtnih ishoda unutar 6 meseci, ali sa većim stopama mortaliteta kod visokorizičnih pacijenata, što opravdava kontinuirane napore za pobolјšanje kvaliteta zbrinjavanja u skladu sa preporukama i istraživanjima.

Pri planiranju i sprovođenju revaskularizacije kod bolesnika sa STEMI postoji nekoliko neposrednih strateških cilјeva: 1. da se kod bolesnika sa STEMI odmah razmišlјa o mehaničkoj reperfuziji, a u slučaju njene nemogućnosti o prehospitalnoj trombolizi (u odsustvu kontraindikacija), 2. ordiniranje antitrombocitnih lekova u prehospitalnim uslovima odmah po postavlјanju dijagnoze (acetilsalicilna kiselina, i lekovi iz grupe tienopiridina), 3. da se bolesnik transportuje do sale za kateterizaciju. Praksa da se bolesnik transportuje u urgentni prijem ili koronarne jedinice centara koji imaju salu za kateterizaciju je stručna greška, osim u izuzetnim slučajevima (npr. potreba za neodložnom terapijom koja se ne može pružiti u sali za kateterizaciju). Nedopustivo je transportovati takvog bolesnika i u ustanovu bez sale za kateterizaciju, jer se pokazalo da i sekundarni transport dovodi do velikih zakašnjenja.

Ova edukacija je zamišlјena da kroz prikaz bolesnika pokaže klјučne dijagnostičke i terapijske korake koje je potrebno sprovesti kod bolesnika sa sumnjom na akutni infarkt miokarda ili sa dijagnostikovanim akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta. Sva pitanja su postavlјena jasno, najčešće kao jasno kliničko pitanje ili dilema, za koji je ponuđeno više mogućih odgovora. Uvek je potrebno odabrati samo jedan tačan (ili netačan, što je nešto ređi slučaj) odgovor. Gde je to moguće, pitanja su ilustrovana pravim slikama ili ilustracijama. U kliničkom prikazu je korišćen prikaz „tipičnog“ bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta koji se leči savremenom reperfuzionom terapijom u našim uslovima. Pored ovoga, predstavlјeni su i alternativni dijagnostički i terapijski scenariji. Celokupan edukativni meterijal (uklјučujući i test) je u skladu sa najnovijim evropskim i nacionalnim preoprukama za lečenje akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-1931/19

Trajanje testa

4h

Broj Pitanja

43

Broj bodova za polaznike

4

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

20.08.2019 - 20.08.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri