Naziv edukacije

Perindopril – moderan algoritam za lečenje arterijske hipertenzije

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Perindopril – moderan algoritam za lečenje arterijske hipertenzije
Arterijska hipertenzija predstavlja povišene vrednosti sistolnog krvnog pritiska u sistemskoj cirkulaciji >140 mmHg i/ili dijastolnog krvnog pritiska >90 mmHg kod osoba starijih od 18 godina. Učestalost arterijske hipertenzije u opštoj populaciji je oko 30-45%, prema poslednjim podacima Evropskog Udruženja Kardiologa i Evropskog Udruženja za Hipertenziju, uz porast učestalosti sa godinama života. Prema procenama Svetske Zdravstvene Organizacije arterijska hipertenzija je vodeći faktor kardiovaskularnog mortaliteta. Danas se smatra najčešćom nezaraznom bolešću u svetu od koje boluje oko milijardu ljudi sa očekivanim porastom na 1.56 milijardi stanovnika do 2025. godine. Arterijska hipertenzija je najčešće asimptomatskog toka zbog čega je s pravom navana „tihi ubica“. Prvi znaci i simptomi hipertenzije najčešće se javljaju kada dođe do ošetećenja jednog ili više ciljnih organa. Oštećenje ciljnih organa hipertenzijom obuhvata promene na velikim arterijama (ateroskleroza), bubrezima (nefroskleroza), očima (retinopatija), srcu (hipertrofija leve komore, dijastolna disfunkcija, smanjenje koronarne rezerve). Rano otkrivanje asimptomatskog oštećenja ciljnih organa, kao intermedijarnog stadijuma u kardiovaskularnom kontinuumu, je veoma značajno za procenu ukupnog kardiovaskularnog rizika i prognozu kod pacijenata sa hipertenzijom. Stopa morbiditeta i mortaliteta je povećana kod pacijenata sa hipertenzijom koji imaju oštećenje ciljnih organa. Rano otkrivanje ovih oštećenja i primena odgovarajuće terapije mogu dovesti do usporavanja i prevencije oštećenja, ili čak do regresije promena ukoliko su one još uvek u reverzibilnoj fazi. Smatra se da renin-angiotenzin-aldosteron sistem (RAAS) ima glavnu ulogu u razvoju hipertenzije i oštećenja ciljnih organa izazvana hipertenzijom.
Mnoge kliničke studije (ADVANCE, ASCOT, EUROPA, PREAMI, PEP CHF, PROGRESS) pokazale su protektivni ehekat ACE inhibitora nakardiovaskularni i renalni sistem. To se objašnjava protektivnim delovanjem ACE inhibitora na funkciju endotela i proces ateroskleroze za koje se smatra da su osnovni patofiziološki mehanizmi u procesu tzv. kardiovaskularnog/kardiorenalnog kontinuuma. Hronična prekomerna ekspresija tkivnog angiotenzin-konvertujućeg enzima dovodi do disbalansa u ekspresiji angiotenzija 2-bradikinina što rezultira endotelnom disfunkcijom. ACE inhibitori smanjuju produkciju angiotenzina 2 koji ima glavnu ulogu u oštećenju ciljnih organa i na taj način vrše vazodilataciju, smanjuju shezivnost molekula, ekspresiju faktora rasta, smanjuju oksidativni stres i apoptozu ćelija. Istovremena degradacija bradikinina u sklopu inhibicije ACE podiže nivo kinina vodeći vazodilataciji i antiapoptotičkom delovanju. To se najbolje pokazalo u EUROPA studiji u kojoj su se određivali markeri endotelne funkcije uključujući eNOS.
Perindopril spada u ACE inhibitore sa najvećom lipofilnošću i visokim afinitetom za tkivni angiotenzin-konvertujući enzim koji čini gotovo 90% od ukupne distribucije u telu i koji je bitan za dugotrajni efekat leka. Pored toga, perindopril omogućava konstantnu 24časovnu kontrolu angiotenzina budući da ima T/P (engl. trough-to-peak) opseg 75-100% (što znači da će i nakon 24 sata osigurati smanjenje 75-100% od maksimalnih vrednosti smanjenja pritiska i dug poluživot (gotovo 30 sati).

Stručni sastanci će biti održani u akreditacionom periodu od 5.3.2018-5.3.2019.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

Lekari: А-1-772/18

Farmaceuti: А-1-772/18

Trajanje testa

2h

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

Lekari: 2

Farmaceuti: 2

Akreditacija edukacije važi za period

Lekari: 05.03.2018 - 05.03.2019

Farmaceuti: 05.03.2018 - 05.03.2019

Ciljna grupa

Lekari, Farmaceuti

Partneri