Naziv edukacije

Blokatori AT1 receptora u smanjenju kardiovaskularnog rizika

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Evropske preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije ostavljaju lekaru slobodu da u terapiji izabere odgovarajuću ili odgovarajuće klase antihipertenziva između ACE inhibitora, blokatora AT1 receptora, blokatora kalcijumskih kanala, beta blokatora i tiazidnih diuretika.Odluka o primeni određene klase lekova se, po pravilu, temelji na rezultatima dotadašnjeg lečenja, podacima o oštećenju ciljnih organa, pridruženim bolestima i faktorima rizika. S obzirom na efikasnost i najveći potencijal u prevenciji i regresiji oštećenja ciljnih organa kao i smanjenju morbiditeta i mortaliteta visoko i vrlo visoko rizičnih pacijenata, najširu primenu su našli blokatori sistema renin angiotenzin aldosteron: ACE inhibitori, blokatori AT 1 receptora i direktni inhibitor renina (koji se pokazao inferiornijim u odnosu na prve dve klase lekova). Obe farmakološke strategije lečenja, ACE inhibitori i blokatori AT1 receptora, nude efikasnu regulaciju vrednosti pritiska i popravljaju prognozu bolesnika sa srčanim insufucijencijom, akutnim infarktom miokarda i nefropatijom. Slična efikasnost otežava odluku koju klasu izabrati. Dodatnu konfuziju u odlučivanju uneli su rezultati ONTARGET studije u kojoj je isključena inferiornost telmisartana u poređenju sa ramiprilom čija je suverenost pokazana u HOPE studiji.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

Lekari: А-1-1301/19

Farmaceuti: Б-68/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

Lekari: 5

Farmaceuti: 5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

Lekari: 22.05.2019 - 22.05.2020

Farmaceuti: 22.05.2019 - 22.05.2020

Ciljna grupa

Lekari, Farmaceuti

Partneri