Naziv edukacije

Sekundarna prevencija nakon infarkta miokarda: Šta bolesnici pitaju lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Širom sveta koronarna arterijska bolest (KAB) je pojedinačni najčešći uzrok smrti. Preko sedam miliona ljudi godišnje umire od KAB, što čini 12,8% svih smrti. Svaki šesti muškarac i svaka sedma žena u Evropi umreće od infarkta miokarda (IM). Primena savremenog načina lečenja akutnog infarkta miokarda može značajno smanjiti intrahospitalni mortalitet. Međutim, mortalitet nakon preležanog IM ostaje značajan sa prosečno 12% smrtnih ishoda unutar 6 meseci. Sekundarna prevencija nakon IM stoga ima važnu ulogu u smanjenju srednjoročnog i dugoročnog mortaliteta, što opravdava kontinuirane napore za poboljšanje kvaliteta praćenja i lečenja ovih bolesnika.
Mere sekundarne prevencije se mogu podeliti u dve velike grupe. Prvu grupu čine mere za promenu načina života bolesnika nakon preležanog IM. Ove mere obuhvataju obavezan prestanak pušenja, redovnu fizičku aktivnost, kao i promene načina ishrahe sa ograničnim unosom soli, povećanim unosom voća, povrća i ribe, ali uz smanjeno kinzumiranje crvenog mesa. Drugu grupu mera čini medikamentna terapija u skladu sa važećim preporukama, koja obuhvata obaveznu antiagregacionu terapiju (dvojna antiagregaciona terapija 12 meseci od IM), terapiju za optimalnu regulaciju arterijskog krvnog pritiska i lipida, kao i terapiju koja sprečava patološko remodelovanje miokarda nakon IM.
Sa druge strane, prognoza bolesnika sa prethodnim IM u velikoj meri zavisi i od adekvatnog praćenja ovih bolesnika od strane zdravstvene službe, kao i od primene adekvatnih dijagnostičkih procedura radi pravovremene detekcije pojedinih komplikacija i stratifikacije rizika.
Za kvalitet života bolesnika, a i za samu prognozu važan je što raniji povratak bolesnika uobičajenim aktivnostima i osposobljavanje za rad ukoliko je to moguće, savetovanjem bolesnika, kao i organizovanim programima rehabilitacije.
Da bi se postigao optimalan rezultat u prevenciji nakon IM, naročito da bi se usvojile promene načina života, neophodno je poverenje između lekara i bolesnika, čemu doprinosi i osposobljenost lekara da odgovori na pitanja bolesnika koja se tiču njegovog zdravstvenog stanja.
Upravo zbog toga je ova edukacija zamišljena da obuči lekare da na adekvatan način odgovore bolesnicima na najčešća pitanja koja postavljaju nakon preležanog IM.
Edukacija je organizovana kao serija predavanja dostupnih u formi slajdova na internet stranici kojima se polaznici upoznaju sa prinicipima sekundarne prevencije nakon IM, uz posebno isticanje značaja promene načina života. Takođe polaznici će biti upoznati i sa savremenim medikamentnim lečenjem bolesnika u hroničnoj fazi nakon IM, uz poseban osvrt na neželjene efekte i interakcije lekova. Sastavni deo edukacije je i test koji je formulisan kao pitanja koja bolesnici najčešće postavljaju lekarima i farmaceutima. Sva pitanja su postavljena jasno, najčešće kao jasno kliničko pitanje ili dilema, za koji je ponuđeno više mogućih odgovora. Uvek je potrebno odabrati samo jedan tačan (ili netačan, što je nešto ređi slučaj) odgovor. Celokupan edukativni meterijal (uključujući i test) je u skladu sa najnovijim evropskim i nacionalnim preoprukama za prevenciju i lečenje akutnog IM.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-2569/18

Trajanje testa

4h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

19.11.2018 - 19.11.2019

Ciljna grupa

Lekari

Partneri