Naziv edukacije

Savremeni stavovi u lečenju, prevenciji i kontroli bronhijalne astme

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Astma je inflamatorno oboljenje izazvano ponavljanim reakcijama rane i kasne faze preosetljivosti koje se odvijaju u plućima, a koje vode nastanku kliničko-patološkog trijasa: intermitentne i reverzibilne opstrukcije disajnih puteva, hronične bronhijalne eozinofilne inflamacije i hipertrofije bronhijalnih glatkih mišića sa hiperreaktivnošću bronhokonstriktora. Astma je složena bolest sa različitim patofiziološkim procesima. Ograničeno znanje o mehanizmima bolesti kod pojedinih grupa bolesnika sa astmom predstavnja najveću prepreku u povećanju terapijskog uspeha. Fenotip astme opisuje ‘‘ karakteristiku koje se mogu posmatrati’’ i u kontekstu astme opisuje kliničke, fiziološke, morfološke i biohemijske karakteristike i odgovor na terapiju. Iako fenotipovi astme imaju klinički značaj u prepoznavanju trigera, kliničkih manifestacija i odgovora na terapiju, nisu uvek povezani ili daju uvid u osnovne patogenetske procese bolesti. Loša kontrola astme je tesno povezana sa povećanim pizikom od nastanka egzacerbacija. ACT (astma kontrol test) predstavlja uvid u to koliko je pacijentova astma zaista kontrolisana preko jednostavnog upitnika od 5 pitanja, koje pacijent sam popunjava. Ovo je klinički validizovan pokazatelj kontrole astme. Kroz praktični deo edukacije i rešavanje kliničkih problema, biće naglašena vrednost primene različitih upitnika za bolju procenu stepena kontrole, kao i konkretni primeri efektivnosti različitih terapijskih opcija.
Hronična opstruktivna je česta, sprečiva i lečiva bolest pluća koju karakteriše ograničenje protoka vazduha i perzistentni respiratorni simptomi koji su posledica anomalije disajnih puteva i/ili alveola obično prouzrokovanih značajnim izlaganjem štetnim česticama ili gasovima. Neophodno je kontinuirano unapređenje znanja o opstruktivnim bolestima pluća, koje predstavljaju jednu od najčešćih patoloških stanja koje lekar sreće u svakodnevnom radu. Deo predavanja odnosi se na rano prepoznavanje simptoma astme i HOBP, kao i značaj pravovremenog lečenja ovih pacijenata i odabira adekvatnih , savremenih terapijskih opcija. Edukacija bazirana na prikazima slučajeva i rešavanju kliničkih problema pacijenata koji svakodnevno dolaze u lekarsku ordinciju i koji imaju maskirane simptome i često ukazuju na druga patološka stanja, pa samim tim bivaju neprepoznati i neadekvatno lečeni. Ukazuje se na značaj dobro uzete lične anamneze, kao i urađenog fizikalnog pregleda. Pored toga, akcenat je na prepoznavanju loše kontrolisanih pacijenata, kao i učestalost komplikacija kod ove grupe obolelih. Ukazuje se na veliki broj hospitalizacija, kućnih poseta i drugih vidova lečenja u okviru ove grupe pacijenata. Takođe, svojevrstan problem predstavlja i narušen kvalitet života. Primena sertifikovanih upitnika , kao što je „SAT“ obezbeđuje jednostavan uvid u nivo opterećenja koje HOBP predstavlja za pacijenta.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

Lekari: А-1-1820/18

Farmaceuti: А-1-1820/18

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: А-1-1820/18

Trajanje testa

KURS

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

Lekari: 6

Farmaceuti: 6

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: 6

Akreditacija edukacije važi za period

Lekari: 20.08.2018 - 20.08.2019

Farmaceuti: 20.08.2018 - 20.08.2019

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari: 20.08.2018 - 20.08.2019

Ciljna grupa

Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

Partneri