Naziv edukacije

Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Klasifikacija stepena HTA omogućava da se tačnije proceni rizik za KV događaje u zavisnosti za prisustvo/odsustvo drugih faktora prema SCORE sistemu. HTA stepena 2 u odsustvu drugih faktora nosi umeren rizik po bolesnika i zahetva medikamentni tretman od samog starta. Najveći broj ljudi srednjih godina spade u ovu kategoriju. HTA predstavlja ubikvitarno oboljenje, koje je povezano sa starenjem, gojaznošću, sedentarnim načinom življenja i kao takva predstavlja jednu od epidemija “modernog” sveta sa ogromnim uticajem na morbiditet i mortalitet stanovništva. Još od 2003, European Guidelines on CVD prevention, predlažu upotrebu SCORE Sistema za predikciju KV događaja (Systematic Coronary Risk Evaluation(SCORE) system) jer je zasnovan na velikoj količini podataka. Holter monitoring BP ima niz prednosti u odnosu na jednokratno ambulantno merenje jer omogućava produženi monitoring najčešće 24h, i identifikaciju niz prognostički bitnih feomena kao što su: odsustvo noćnog pada BP, jutarnje skokove, varijabilnost u toku dana i indeks arterijske krutosti. Kao takva u studijama se pokazao kao bolji prediktor za HOMD, fatalne i nefatalne KV događaje. S obzirom da je HTA u početnoj fazi asimptomatsko stanje, programi skrininga imaju presudan značaj, i čak su pokazali da oko 50% osoba nije svesno da imaju HTA. Kod bolesnika počev od 18. godine BP treba meriti svakih 5 godina (ako je bio na merenju <120/80 mmHg), svake 3 godine (ako je bio 120–129/80–84 mmHg), i svake godine (ako je bio (130–139/85–89 mmHg) zbog visoke stope progresije ka HTA. Nove preporuke naglašavaju korist od holter monitoring HTA, i sva je prilika da će sa pre svega redukcijom troškova implemenhmoditacije, rasti i njihova uloga u prepoznavanju i lečenju HTA. HTA predstavlja drugi najčešći razlog za razvoj bubrežne insuficijencije koja zahteva dijalizu. Sa druge strane, kardiovaskularni rizik progresivno raste sa stepenom bubrežnog oštećenja. Na žalost kreatinin ne raste rano u procesu sniženja bubrežne funkcije. Povećane vrednosti novog markera cistatina C takođe imaju lošu prognozu i mogu se koristiti u ranoj detekciji. Povišene vrednosti mokraćne kiseline se mogu naći kod pacijenata sa nelečenom hipertenzijom i korelišu sa oslabljenim protokom kroz bubrežne arterije i nefrosklerozom. Drugi važan parametar je mikroalbuminurija koja takođe, i kod dijabetičara i nedijabetičara, koreliše sa lošom KV prognozom. Vrednost promene životnog stila i medikamentne terapije je odranije poznata i u novim preporukama, dok je strategija lečenja HTA pomoću medicinskih aparata u novim preporukama svedena na Klasu III. Nove preporuke definišu “stare” kao starije od 65 godina, a “veoma stare” kao osobe starije od 80 godina. Jedna od suštinskih novina novih preporuka je “upgrade” strategije lečenja prema kojem se sada preporučuje započinjanje lečenja HTA kombinacijom lekova tzv. “Single pill concept”. Iako nove preporuke favorizuju pristup kombinacija lekova, monoterapija još uvek imaju svoju racionalnu osnovu kod bolesnika u ranoj hipertenziji sa niskim vrednostima BP, kod bolesnika koji još uvek nemaju značajnije povišene vrednosti ili kod bolesnika kod kojih ne težimo većoj redukciji BP zbog ispoljavanja štetnih efekata terapije.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-2356/19

Trajanje testa

5

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

19.11.2019 - 19.11.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri