Naziv edukacije

Hipertenzija 2019: Preporuke za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije 2018. ЕЅС/ЕЅХ i 2017. АСС/АНА

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Preporuke za dijagnostiku i lečenje hipertenzije uz saradnju Evropskog kardiološkog društva (ESC) i Evropskog društva za hipertenziju (ESH) su posle predstavljanja u Barseloni na Evropskom kongresu za hipertenziju dalje diskutovane u nekoliko sesija tokom Evropskog kongresa kardiologa u Minhenu 2018.godine. Preporuke su objavljene istovremeno u European Heart Journal i Jounal of Hypertension i mogu se naći na sajtu escardio.org/guidelines.
Osnovne modifikacije u oblasti dijagnostike, lečenja, ciljeva terapije i lečenja rezistentne hipertenzije se mogu sumirati:
- što se tiče dijagnostike, afirmiše se ambulatorna dijagnostika krvnog pritiska putem Holter 24-ovnog monitoringa ili kućnog merenja krvnog pritiska, s obzirom da prognostički potencijal koji ima merenje krvnog pritiska van lekarske ambulante. S obzirom da su vrednosti van lekarske ordinacije niže, preporuke daju granične vrednosti i za ovaj način merenja krvnog pritiska. Definisanje stepena hipertenzije na osnovu merenja nu lekarskoj ordinaciji ostaje isti – normalan – visoko normalan – hipertenzija prvog, drugog i trećeg stepena i izolovana sistolna hipertenzija. Sa druge strane kriterijumi za dijagnostiku hipertenzije za merenje van lekarske ordinacije su za ambulatorno tokom dana i kućno ≥135/85mmHg, ambulatorno tokom noći ≥120/70mmHg i ambulatorno tokom 24 sata ≥130/80mmHg.
- još dva entiteta – hipertenzija „belog mantila“ i „prikrivena“ hipertenzija (samo va lekarske ordinacije povišen krvni pritisak >140/90 mmHg) su diskutovani i stavljeni u kontekst ostalih faktora rizika. Hipertenzija „belog mantila“ je u nekim pojedinačnim radovima bila povezana sa većim rizikom i lošijom prognozom, ali meta analize nisu potvrdile ove nalaze. Tako da su sadašnje preporuke takve da u slučaju postojanja više drugih faktora rizika, za ova dva entiteta se obavezno savetuje promena načina života, dok se lekovi u slučaju hipertenzije „belih mantila“ mogu, a kod nas „prikrivene“ hipertenzije trebalo da uzmu u obzir.
- što se tiče ciljnih vrednosti za lečenje hipertenzije, preporuke pojednostavljuju ciljeve za skoro sve grupe pacijenata da ciljne vrednosti budu ispod 140/90 mmHg. Sa druge strane kod starijih bolesnika, preko 80 godina, ciljne vrednosti sistolnog krvnog pritiska mogu biti i 140-150 mmHg.
- što se tiče lekova, osnovnih 5 grupa-diuretici, beta-blokatori, ACE inhibitori, kalcijum antagonisti i blokatori angiotenzinskih receptora (sartani)-ostaju sve kao relevantne opcije lečenja, s tim da prednost imaju ACE inhibitori (ili sartani) i kalcijum antagonisti na prvom mestu, potom diuretici i (tiazidi, hlortalidon i indapamid) i na kraju beta-blokatori s obzirom na njihove neželjene efekte.
- rezistentna hipertenzija se definiše odsustvom smanjenja krvnog pritiska ˂140/90mmHg pod terapijom sa tri antihipertenziva (od kojih je obavezno jedan diuretik), Renalna denervaacija predstavlja opciju lečenja za ove pacijente u centrima sa iskustvom za ovaj vid lečenja.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-641/19

Trajanje testa

5h

Broj Pitanja

50

Broj bodova za polaznike

5

Cena edukacije

3000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

04.03.2019 - 04.03.2020

Ciljna grupa

Lekari

Partneri