Naziv edukacije

Napredni kurs za savetnike u psihodinamskoj i porodičnoj psihoterapiji

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Edukacija Napredni kurs za savetnike u psihodinamskoj i porodičnoj psihoterapiji predstavlja vid obrazovanja koji polaznicima omogućava da ovladaju naprednijim psihodinamskim tehnikama za rad sa pojedincima i/ili porodicama. Teorijski deo edukacije baziran je na psihodinamskoj terapiji i praksi (korpus psihoanalize), kao i na najnovijim saznanjima iz oblasti porodične – sistemske teorije i teorije attachment-a. Takođe, polaznicima će biti predstavljena i saznanja iz oblasti najčešćih kardioloških poremećaja (ubrzan rad srca, hipertenzija, panični napadi...) iz perspektive njihove psihološke uslovljenosti (telo kao instrument psihičkih otpora). Pored teorije, kao podjednako bitan, u edukaciju ulazi i praktičan rad polaznika sa pacijentima (kako kroz psihoanalitičke seanse, tako i kroz druge oblike rada sa pacijentima u ordinacijama, savetovalištima...) i supervizije toga rada. Objedinjujući aktuelna znanja iz korpusa psihoanalize i porodične sistemske i teorije attacment-a, te upućivanjem u moguće psihološke faktore somatskih poremećaja, ovaj kurs nastoji da unapredi kompetencije savetnika iz oblasti individualne i porodične psihoterapije, kao i kompetencije medicinskih radnika, a u svrhu boljeg postavljanja dijagnoze bolesti i njenog izlečenja. Osnova sa koje se razvijaju ove kompetencije polazi od pretpostavke da je za uspešno izlečenje neophodan čvrst terapijski odnos. U svrhu razumevanja terapijskog odnosa, jedne od ključnih, su ideje psihoanalize koje naglašavaju nesvesni, unutrašnji svet pojedinca i članova njegove porodice. Naime, terapijski odnos je platforma sa koje se mogu očitati ne samo somatske manifestacije bolesti, nego i duboko nesvesni konflikti, kao i nerazrešeni porodični odnosi. Kako, pomalo kontraverzno, primećuje Margaret Maler, čovek se rađa dva puta, jednom kao fizičko, a drugi put kao psihičko biće. Otuda se simptomatika i izlečenje njegovih bolesti mora sagledati kroz prizmu oba aspekta njegovog bića. Konkretno govoreći, somatski poremećaji često referišu na obrasce afektivne vezanosti za rane objekte, podjednako kao i na preteranu ili slabu privreženost za nekog od člana porodice. Stoga, analiza transfera (prenosa ovakvih obrazaca vezanosti) prema lekaru ili terapeutu u mnogome može doprineti njegovom bržem i kvalitetnijem izlečenju.
Ovakav timski rad utiče na postizanje adekvatne psihološke obrade postojanja hronične somatske bolesti i uspostavljanja životnog ritma i određenog kvaliteta života i rada.
Nakon prve nedelje obuke koja je namenjena sticanju teorijskih znanja, polaznici će imati nedelju dana da se pripreme za test znanja. Posle polaganja testa, počinje praktični deo obuke koji se sastoji od grupnih i individualnih supervizija. Na kraju obuke polaznici referišu u grupi o jednoj seansi koju su pripremili za tu priliku saopštavajući koje su terapijske intervencije preduzeli i zašto.

Broj bodova za predavače: 12
Broj bodova za polaznike: 6

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 05.03.2019. godine.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-644/19

Trajanje testa

KURS

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

6

Cena edukacije

12000 dinara

Uputstvo za uplatu

Akreditacija edukacije važi za period

04.03.2019 - 04.03.2020

Partneri