Naziv edukacije

Prevencija starenja endotela krvnih sudova naših pacijenata!

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Endotel predstavlja najveći endokrini organ u organizmu čoveka. Morfološki i funkcionalno očuvan endotel znači ravnotežu faktora konstrikcije i relaksacije u endotelu krvnog suda, samim tim prevenciju nastanka ateroskleroze. Poznato je da kardiovaskularni faktori rizika predstavljaju trigere patoloških događaja na endotelu krvnih sudova a samim tim i ubrzavanje nastanka procesa ateroskleroze. Promenljivi faktori rizika na koje možemo da utičemo kako u primarnoj tako i sekundarnoj prevenciji ateroskleroze jesu: hipertenzija, diabetes melitus, hiperlipidemija i pušenje. (kao poseban oblik prevencije je promena stila života). Lečenjem hipertenzije sprečavamo razvoj kardiovaskularnog kontinuuma do nastanka ireverzibilnih oštećenja organa. Nisu svi lekovi podjednako efikasni u tome. Blokadom angiotenzin konvertirajućeg enzima, posebno upotrebom perindoprila kao predstavnika ove grupe, nastaje značajan efekat očuvanja ili ponovnog uspostavljanja funkcije endotela što za rezultat ima klinički benefit za pacijente u svim stadijumima kardiovaskularnog kontinuuma. Velike kliničke studije sa perindoprilom su pokazale smanjenje smrtnosti i redukciju nastanka cerebrovaskularnog insulta, renalne insuficijencije i novonastalog dijabetsa u odnosu na drugu antihipertenzivnu terapiju.
Ovim programom želimo da ukažemo na značaj prevencije endotelne disfunkcije i mogućnost ponovnog uspostavljanja normalne funkcije endotela, sa pravim izborom antihipertenzivnih lekova posebno u grupi inhibitora angotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori). Perindopril predstavlja jedan od najispitivanijih ACE inhibitora u studijama primarne i sekundarne prevencije kardiovaskularnih bolesti u kojima je dokazano da kroz povoljan efekat na endotel krvnog suda dovode do smanjenja oboljevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti.

Stručni sastanci će biti održani u akreditacionom periodu od 10.04.2019-10.04.2020.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-632/19

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

10.04.2019 - 10.04.2020

Partneri