Naziv edukacije

Lečenje arterijske hipertenzije - koji ACEI? Nije svejedno!

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Arterijska hipertenzija je najčešće hronično nezarazno oboljenje savremenog čoveka. Procenjeno je da je 2015. godine od arterijske hipertenzije u svetu bolovalo 1,3 milijarde ljudi, a od tog broja 150 miliona u Evropi. Prevalenca arterijske hipertenzije kod odraslih iznosi 30-45%, i najveća je u zemljama sa visokim i višim srednjim dohotkom. Arterijska hipertenzija se značajno povećava sa godinama starosti, naročito posle 40. godine života, tako da njena prevalenca kod osoba starijih od 60 godina iznosi preko 60%. U poređenju sa najvažnijim faktorima rizika za aterosklerozu i pojavu neželjenih kardiovaskularnih (KV) događaja, pokazano je da je arterijska hipertenzija daleko najčešće prisutna u opštoj populaciji. Pokazano je da sistolni krvni pritisak iznad 140 mmHg, odnosno dijastolni krvni pritisak iznad 90 mmHg, značajno povećavaju rizik od KV morbiditeta i mortaliteta kao posledica nastanka ishemijskog ili hemoragijskog šloga, infarkta miokarda, srčane i/ili bubrežne insuficijencije, i periferne arterijske bolesti. Zato pravovremeno lečenje arterijske hipertenzije ima ključnu ulogu u prevenciji oštećenja ciljnih organa (srca, mozga, retine, bubrega i perifernih arterija).
Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za lečenje hipertenzije iz 2013. i 2018. godine daju prednost fiksnim kombinacijama 2 ili više antihipertenzivna leka, jer je pokazano da se tako povećava adherenca i komplijansa bolesnika koje direktno utiču na njihovu prognozu i ishod bolesti. Prednost se daje fiksnim kombinacijama inhibitora angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACEI), kalcijumskim antagonistima i tiazidnim ili tiazidima-sličnim diureticima, a najčešće primenjivane fiksne kombinacije u praksi su: ramipril/ hidrohlorotiazid, perindopril/indapamid, perindopril/amlodipin/indapamid, itd. Fiksne kombinacije antihipertenzivnih lekova koje se ne preporučuju su: sartani i ACEI, i beta-blokatori sa bilo kojim drugim antihipertenzivnim lekom zbog nepovoljnog metaboličkog profila.

Stručni sastanci će biti održani u akreditacionom periodu od 11.04.2019-11.04.2020.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-627/19

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

11.04.2019 - 11.04.2020

Partneri