Naziv edukacije

Prevenirajte KV događaje, kreirajte budućnost vašeg pacijenta!

Autori

AMEC edukacioni tim

Opis

Kardiovaskularne bolesti (KVB) su i dalje vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta. Zbog posledica KVB u Evropi svake godine umre 4 miliona ljudi. Globalna prevalencija hipertenzije procenjena je na 1,13 milijarde u 2015. godini sa prevalencijom od preko 150 miliona u centralnoj i istočnoj Evropi. Ukupna prevalencija hipertenzija kod odraslih je oko 30 - 45%. Hipertenzija postaje progresivno češće sa životnom dobi, sa prevalencijom > 60% kod ljudi starijih od 60 godina.Poznato je da snižavanje krvnog pritiska (KP) može značajno smanjiti kardiovaskularni (KV) rizik, tj. prevremeni morbiditet i mortalitet. Smanjenjem KP smanjuje se rizik: od nastanka infarkta miokarda za 20-25%, moždanog udara 35-40%, srčane i bubrežne slabosti za 50%.
Prema tome, lečenje hipertenzije je esencijalni i integralni deo kardiovaskularne prevencije.Uprkos promeni životnog stila i uvođenja medikamentnog tretmana, kontrola KP je nezadovoljavajuća širom sveta. Važno je znati da nekontrolisana hipertenzija nosi isti KV rizik kao i nelečena hipertenzija. Srbija spada u zemlje visokog rizika za nastanak KVB. Po podacima Institita za javno zdravlje „Batut“, 47% odraslog stanovništva u Srbiji ima hipertenziju. Prema najnovijim preporukama (ESC i EHS 2018), kao potvrda dijagnoze hipertenzije, ali i otkrivanje tzv. „maskirane hipertenzije“ i „hipertenzije belog mantila“ preporučuje se upotreba ambulatornog monitoringa KP, kao i merenje KP u kućnim uslovima.
Zatim je neophodna procena totalnog kardiovaskularnog rizika za svakog pacijenta pojedinačno. Nakon toga se definišu referentne vrednosti KP za određenu populaciju, a zatim i način lečenja i uvođenje antihipertenzivnih lekova. Svim osobama / pacijentima se savetuje promena stila života. Novine u odnosu na preporuke iz 2013. godine su da se kod pacijenata sa visoko normalnim vrednostima KP (130-139 / 85-89 mmHg), ukoliko su u grupi visokog rizika za nastanak KVB, posebno ukoliko već imaju koronarnu bolest, treba razmotriti i medikamentno lečenje.Nakon uvođenja terapije, ciljne vrednosti KP kod većine pacijenata (uključujući i one koji imaju dijabetes melitus ili su imali neki kardio i/ili cerebrovaskularni događaj) treba da budu < 130/80 mmHg. Kod pacijenta starijih od 65 godina i kod onih sa hroničnom bolesti bubrega ciljne vrednosti treba da budu < 140/80 mmHg, a ukoliko pacijenti dobro tolerišu niže vrednosti i < 130/80 mmHg.Nov koncept smernica za lečenje hipertenzije ESC i EHS iz 2018. godine u cilju poboljšanje kontrole BP sugeriše upotrebu kombinovane terapije sa dva leka u jednoj tableti („single-pill combination - SPC”) za početni tretman većine pacijenata sa hipertenzijom. Poželjna je upotreba ACE inhibitora ili ARB u kombinaciji sa antagonistima kalcijumskih kanala i / ili tiazidnim – tiazidima sličnim-diureticima, kao glavni tretman za većinu pacijenata.Kod pacijenata sa neregulisanom hipertenzijom uz dva antihipertenzivna leka, potrebno je uvođenje „SPC“ sa tri leka.
Na taj način se postiže efikasnija i dugoročna kontrola KP, mogućnost 24-očasovne kontrole uz smanjenje varijacije KP, manje neželjenih dejstava, poboljšanje komplijanse / adherence, te tako i smanjenje ukupnog KV morbiditeta i mortaliteta.

Stručni sastanci će biti održani u akreditacionom periodu od 10.04.2019-10.04.2020.

Evidencioni broj zdravstvenog saveta Srbije

А-1-629/19

Trajanje testa

STRUČNI SASTANAK

Broj Pitanja

Broj bodova za polaznike

2

Akreditacija edukacije važi za period

10.04.2019 - 10.04.2020

Partneri