O nama

Akademski medicinski edukacioni centar (AMEC) je udruženje za medicinsku edukaciju i usavršavanje lekara i drugog medicinskog osoblja. Osnivači i članovi AMEC-a su lekari, prevashodno kliničari, profesori medicinskih fakulteta i mlađi saradnici, koji za zajednički cilj imaju sprovođenje kontinuirane edukacije i usavršavanja lekara i drugog medicinskog osoblja u oblasti interne medicine i ostalih specijalnosti. Svi članovi AMEC-a, u skladu sa svojim mogućnostima, doprinose ostvarivanju ciljeva, zadataka i programa rada Udruženja.

Udruženjem rukovodi:

  • Skupština,
  • Izvršni odbor i
  • Direktor.

Praćenje i primena domaćih i svetskih inovacija, izrada i objavljivanje stručnih radova, udžbenika i drugih publikacija, učešće na domaćim i stranim skupovima lekara, učešće u nacionalnim i internacionalnim projektima iz oblasti medicine, edukacija studenata medicine i srodnih fakulteta, samo su deo planiranih aktivnosti AMEC-a. Osnovni način na koji AMEC sprovodi kontinuiranu medicinsku edukaciju su internet prezentacije, prikazi kliničkih slučajeva, interaktivni testovi, prezentacije i multimedijalni materijali.


Akademski medicinski edukacioni centar ima stalno otvoren konkurs za finansiranje učešća lekara na kongresima u zemlji i inostranstvu. Zainteresovani lekari mogu poslati svoje prijave na email adresu amecedukacija@gmail.com. Konačnu odluku o upućivanju lekara na edukaciju donosi Komisija Akademskog medicinskog edukacionog centra, a na osnovu raspoloživih finansijskih sredstava, kao i “Pravilnika o bližim uslovima za pružanje podrške poboljšanju obrazovanja, usavršavanja i treninga lekara i drugih profila medicinskih radnika”. Elektronska prijava istovremeno predstavlja izjavu o pristupanju pridruženog člana Udruženja kojom podnosilac prihvata ciljeve i opšte akte udruženja, a Odluka o upućivanju učesnika na edukaciju ima dejstvo odluke o prijemu pridruženog člana.

Partneri